Budowa lotniska użytku wyłącznego jako cel publiczny

Katowice - 12 grudnia 2011

W grudniowym numerze Przeglądu Prawa Publicznego ukazał się kolejny artykuł dr. Jankowskiego z katowickiego oddziału kancelarii pt: "Budowa lotniska użytku wyłącznego jako cel publiczny". We wrześniu 2011 roku weszła w życie nowelizacja Prawa lotniczego. Wprowadziła ona nową instytucję, jaką jest lotnisko użytku wyłącznego. Celem artykułu jest zatem wykazanie, że nowopowstały typ lotniska spełnia przesłanki celu publicznego, o którym mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Autor przedstawia definicję "lotniska użytku wyłącznego" i analizuje czy budowa i eksploatacja  małych lotnisk lokalnych może być celem publicznym. Kwestia jest o tyle istotna, że: "pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli np. zawierać partnerstwa publiczno-prywatne w celu ich budowy czy też dokonywać wywłaszczenia nieruchomości gruntowych". 

 

We wnioskach dr Jankowski odpowiada na to pytanie następująco:

  • Reasumując stwierdzić zatem należy, że wydzielanie gruntów pod budowę i eksploatację lotniska użytku wyłącznego spełnia przesłanki celu publicznego, gdyż cel publiczny w rozumieniu u.g.n. nie musi odpowiadać jedynie lotniskom wykorzystywanym do lotów handlowych. Mogą to być również inne lotniska, w tym lotniska użytku wyłącznego, wojskowe i lotniska służb porządku publicznego. Nie bez znaczenia jest tu fakt, iż lotnisko użytku wyłącznego może świadczyć również usługi w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a więc de facto pełnić zadania publiczne, skierowane do całej społeczności (lokalnej lub regionalnej).
  • Oprócz wydzielania gruntów pod budowę i eksploatację lotniska użytku wyłącznego, przepisy pozwalają również dokonać wydzielenia gruntów pod budowę urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść oraz zakładanie oraz utrzymywanie lotniczych urządzeń naziemnych. W pojęciu "urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego" mieszczą się lotnicze urządzenia naziemne do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego.