Czy operator telewizji kablowej może samodzielnie zmienić ofertę programową lub podnieść opłaty?

Warszawa - 17 marca 2011

Oferta programowa operatorów telewizji kablowych często ulega zmianom, operatorzy zastępują jeden kanał telewizyjny innym np. zamiast TVN 24 operator do wykupionego już pakietu programów wprowadza zamiennik w postaci TVP Info. Tego typu zmiany wynikają najczęściej z przyczyn ekonomicznych np. podniesienia przez daną stację telewizyjną opłat za udostępnienie programu operatorowi telewizji kablowej. W regulaminach operatorów stosowne zapisy mogą brzmieć np. tak: Operator zastrzega sobie prawo do zmiany programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów.


Operatorzy zastrzegając sobie prawo do jednostronnej zmiany oferty programowej wychodzą z założenia, że o ile nie ulega zmniejszeniu ogólna liczba programów dostarczanych abonentowi, to zmiana oferty nie stanowi zmiany umowy. Takie założenie jest błędne. Szczegółowy skład pakietu programów jest decydującym czynnikiem branym pod uwagę przez konsumenta przy podejmowaniu decyzji o wyborze operatora. Innymi słowy zmiana składu pakietu programów prowadzi do zmiany istotnych cech świadczenia operatora telewizji kablowej, a co za tym idzie jest zmianą umowy.


Uprawnienie operatora do jednostronnej zmiany istotnych cech świadczenia, czego przykładem może być wskazany powyżej zapis, jest niedozwolonym postanowieniem umownym w tzw. obrocie konsumenckim. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia. Zapis regulaminu, który przewiduje takie uprawnienie dla operatora jest nieważny i nie wiąże konsumenta. Niedozwolonym postanowieniem umownym w obrocie konsumenckim jest także zapis regulaminu uprawniający operatora do jednostronnego podniesienia opłaty za świadczone usługi np.: Operator ma prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, informując o tym pisemnie minimum na miesiąc przed datą jej wprowadzenia.
Konsument, wobec którego zastosowano regulamin świadczenia usług zawierający opisane powyżej postanowienia lub postanowienia podobne może wystąpić z powództwem o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Powyższe sprawy rozpoznaje Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Warto jeszcze dodać, że takie powództwo korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, a udzielone pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

Co więc zrobić w sytuacji gdy operator zmieni nam listę kanałów, a jako konsument nie chcemy się na to zgodzić? Powinniśmy wystapić do sądu oraz odstąpić od umowy z operatorem. W takiej sytuacji konsument może od umowy odstapić nawet jeśli regulamin przewiduje ograniczenie prawa do odstąpień np. do 2 lat od dnia podpisania umowy.

opracował:
Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji