Fundusze unijne - konkurs: „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP” dla województwa śląskiego

Katowice - 9 maja 2012

W dniu 08.05.2012 r. Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłosił konkurs zamknięty nr SCP-01.02.03-020/12 na składanie wniosków o dofinansowanie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są Mikroprzedsiębiorstwa, Małe oraz Średnie przedsiębiorstwa.


W ramach konkursu przewidziane są do wsparcia następujące typy projektów:
1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.
4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w dniach od 8 maja do 9 lipca 2012 r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 24 750 000 euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
-  dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 1) wynosi 750 000 PLN,
-  dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 2) wynosi 240 000 PLN,
-  dla projektów doradczych (typ projektu 3,4) wynosi 30 000 PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 7 marca 2013 roku.

W ramach tego konkursu najciekawszy wydaje się pierwszy typ wsparcia, a mianowicie wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych. Poprzez działalność innowacyjną rozumie się działalność związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Innowacją jest natomiast wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi) lub procesu. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu polega na zastosowaniu go w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how) lub materialnej.
 

Opracował:
dr Piotr Jankowski