Fundusze unijne - konkurs w ramach działania 4.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Katowice - 6 maja 2013

W dniu 24 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 4.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

W ramach Działania 4.4 przewidziano dofinansowanie dla stworzenia nowych produktów i usług, a także dla ulepszenia tych, które już istnieją oraz dla stworzenia nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych poprawiających produktywność i efektywność, umożliwiających nabycie nowych rozwiązań technologicznych. Inwestycje wchodzące w zakres Działania 4.4 mają na celu również zmniejszenie szkodliwego działania na środowisko.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 15 maja do 5 czerwca 2013 r.

Budżet Działania wynosi  1 628 516 989 EUR, prz czym kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi  850 000 000,00
PLN

O dofinansowanie w ramach Działania 4.4 mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający swoją siedzibę (miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo pomoc finansowa może być udzielona także podmiotom działającym na rzecz innowacyjności i rozwoju gospodarczego.

Dofinansowanie zostanie wydane
wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzane przez przedsiębiorcę rozwiązanie jest stosowane na świecie
nie dłużej niż przez trzy lata, lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%.

Wielkość wsparcia może wynosić od 30% do 70%, przy czym wysokość dofinansowania uzależniona jest od trzech czynników:

  1. wielkości przedsiębiorstwa,

  2. miejsca inwestycji,

  3. rodzaju wydatków.

Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi:

  1. 40 000 000 złotych na część inwestycyjną projektu,

  2. 1 000 000 złotych na część szkoleniową,

  3. 1 000 000 złotych na część doradczą.


źródło: ARiMR


Opracował:
dr Piotr Jankowski
radca prawny