Fundusze unijne - konkurs: „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Katowice - 20 marca 2012

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).


Wnioski o dofinansowanie projektu
można składać w terminie: od 26 marca do 20 kwietnia 2012 r.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.


Konkurs skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które działają na rynku nie dłużej niż rok.
Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 134 582 500,00 PLN.

Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.


Ważną informacją jest fakt, iż w przeciwieństwie do poprzednich konkursów kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania.

 

Opracował:
dr Piotr Jankowski