Fundusze unijne - nabór wniosków do Działania 6.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Paszport do eksportu”

Katowice - 24 lipca 2012

W dniu 24.07.2012 r. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 6.1 PO IG. Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące naboru.

 


1. ZAKRES KONKURSU

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:


O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)    w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,
b)    ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie
planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Mikroprzedsiębiorstwo to taki podmiot gospodarczy, który na koniec poprzedniego roku obrachunkowego zatrudniał mniej niż 10 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat) z uwzględnieniem właściciela i wspólników spółki cywilnej.

Małe przedsiębiorstwo to taki podmiot gospodarczy, który na koniec poprzedniego roku obrachunkowego zatrudniał mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat) z uwzględnieniem właściciela i wspólników spółki cywilnej.

Średnie przedsiębiorstwo to taki podmiot gospodarczy, który na koniec poprzedniego roku obrachunkowego zatrudniał mniej niż 250 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat) z uwzględnieniem właściciela i wspólników spółki cywilnej.

2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

06 sierpnia 2012 r. - 24 sierpnia 2012 r.  

3. BUDŻET KONKURSU

Kwota środków przeznaczonych na każdy konkurs wynosi 108 mln PLN.

4. POZIOM DOFINASOWANIA


Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012 r., poz. 438) nie może przekroczyć 50 % tych wydatków (za wyjątkiem wydatków na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, gdzie intensywność wsparcia nie może przekroczyć 80 % tych wydatków).

Kwota pomocy de minimis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt (za wyjątkiem wydatków na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, gdzie kwota pomocy nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy).

5. RODZAJ WSPARCIA

Pomoc de minimis, system refundacyjny.

6. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW


Od chwili złożenia wniosku, nie dłużej niż przez 24 miesiące.

7. MOŻLIWE  DZIAŁANIA


Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jest udzielane na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt 3-6:

1) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
2) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
3) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
4) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
5) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
6) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

8. WYDATKI KWALIFIKOWALNE

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wdrożenie Planu rozwoju eksportu zalicza się wydatki:

1) w zakresie, o którym mowa w pkt 1, na:

a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
b) zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
f) wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,
g) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
h) zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

2) w zakresie, o którym mowa w pkt 2, na:

a) zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,
b) zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
c) zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
f) zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą;

3) w zakresie, o którym mowa w pkt 3, na:

a) zakup baz danych,
b) zakup badań marketingowych,
c) zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,
d) zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
e) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,
f) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po planowanym spotkaniu z potencjalnymi partnerami handlowymi, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
g) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;

4) w zakresie, o którym mowa w  pkt 4, na:

a) zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu,
b) zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
c) przygotowanie dokumentacji technicznej,
d) transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych,
e) przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,
f) wystawienie i wydanie certyfikatu;

5) w zakresie, o którym mowa w pkt 5, na zakup usług doradczych obejmujących:

a) opracowanie optymalnej strategii finansowania,
b) wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikację dostępnych źródeł,
c) rekomendację źródeł finansowania;

6) w zakresie, o którym mowa w pkt 6, na zakup usług doradczych obejmujących:

a) opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym:
- analizę cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych,
- analizę wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,
- analizę wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania,
b) stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego;

7) na działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że przekazywana jest informacja, że projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej oraz na tłumaczenia niezbędne do realizacji działań i bezpośrednio związane z tymi działaniami;

8) na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;

9) na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;

10) na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu, o którym mowa w § 44 ust. 2 pkt 1 lit. b, poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.


9. PLAN ROZWOJU EKSPORTU


Plan rozwoju eksportu powinien w szczególności zawierać:

1) analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
2) badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków,
3) wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w § 45, które będą realizowane przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.
Plan rozwoju sporządza przedsiębiorca przed złożeniem wniosku i dołącza go do wniosku.

 

Opracował:
dr n. pr. Piotr Jankowski