Kasy fiskalne - nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Katowice - 20 marca 2013

1 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363), które zastąpi akt wykonawczy w tej samej sprawie z 2008 r.

Nowe przepisy zapewnią ciągłość obowiązywania regulacji wypełniających delegację art. 111 ust. 9 ustawy o VAT.

Nowy akt stanowi w dużej mierze odzwierciedlenie przepisów jeszcze obowiązujących w tym zakresie. Zawiera jednak również także nowości, z których najważniejsze to:

  • Zgodnie z nowym rozporządzeniem, obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty). Szczegółowo uregulowano, dotychczas nie znajdujące odzwierciedlenia w przepisach podatkowych, zasady zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek.
  • Nowością są też przepisy dotyczące ewidencji prowadzonej przez podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione - podatnicy ci ewidencjonują wartości sprzedaży, jako sprzedaż zwolnioną.
  • Uporządkowano przepisy dotyczące podatników wykonujących czynności w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, rozróżniając podatników, którzy wykonują sprzedaż wyłącznie w imieniu lub na rzecz innego podatnika oraz tych, którzy prowadzą również sprzedaż własną.
  • Doprecyzowano, iż podatnicy sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny), po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Dodatkowo, w odniesieniu do podatników, dla których podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, wprowadzono dla potrzeb ewidencjonowania tego rodzaju sprzedaży tzw. zero techniczne.
  • W akcie wskazano, że jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących, wtedy podatnik kontynuuje ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej lub ma obowiązek zaprzestania sprzedaży.
  • Zgodnie z nową regulacją, paragon fiskalny musi zawierać numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy. Umożliwi to podatnikom wystawienie za pomocą kasy paragonu, który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej (w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro).
  • Wskazano czynność poprzedzającą rozpoczęcie prowadzenia ewidencji, jaką jest złożenie pisemnego zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania. W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia danych dotyczących kasy.
  • Fiskalizacja kasy, konieczna do prowadzenia ewidencji, ma być dokonywana przez serwisanta kas poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja kasy potwierdzana jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, którego wydruk dołączany jest do książki kasy.
  • Jednocześnie doprecyzowano, że obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata i rozszerzono jego zakres o konieczność dołączenia do książki kasy dokumentu potwierdzającego wykonanie tego przeglądu, w szczególności faktury, oraz zaleceń pokontrolnych.


Opracował:

dr Piotr Jankowski
radca prawny