LIŚCIASTE KONTRA IGLAKI czyli najciekawsza sprawa ubiegłego roku w Kancelarii LORICA IURIS

13 stycznia 2010

Szwajcarski producent drzewek zapachowych w kształcie choinki wystąpił przeciwko Klientowi naszej Kancelarii - przedsiębiorstwu S&S Smiczek & Smiczek Hanna Smiczek z Bytomia. Obie firmy są producentami samochodowych odświeżaczy do powietrza. Szwajcarska spółka od 50 lat na całym świecie sprzedaje odświeżacze w kształcie choinki, a Smiczek & Smiczek sprzedaje odświeżacze w kształcie drzewa liściastego.


W pozwie przeciwko naszemu Klientowi opartym o art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji szwajcarska spółka żądała:

  1. nakazanie zaniechania naruszeń zasad uczciwej konkurencji polegających na wprowadzaniu do obrotu odświeżaczy powietrza zawieszek o kształcie drzewa liściastego albo o innym kształcie nawiązującym do kształtu drzewa, dzięki zastosowaniu wypustek i wcięć wyobrażających gałęzie,
  2. nakazanie usunięcia skutków naruszenia poprzez zniszczenie wszystkich odświeżaczy o kształcie drzewa znajdujących się w posiadaniu naszego Klienta,
  3. nakazanie opublikowania w gazetach Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Wyborcza przeprosin o treści wskazanej w pozwie,
  4. nakazanie umieszczenia przeprosin na stronie internetowej naszego Klienta.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik szwajcarskiego producenta podnosił, że używanie przez naszego Klienta w obrocie gospodarczym dla odświeżaczy powietrza tzw. zawieszek w kształcie drzewa liściastego jest podobne do drzewa iglastego, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na używaniu w obrocie oznaczenia mogącego wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na wykorzystaniu w obrocie renomy i szkodzeniu zdolności odróżniającej znaki towarowe produktów szwajcarskiej spółki (art. 3 ust 1 u.z.n.k.).


W odpowiedzi na pozew wnieśliśmy o oddalenie powództwa wskazując, że S&S Smiczek & Smiczek zarejestrował w urzędzie patentowym znak towarowy w postaci drzewka liściastego, a więc jego działania są legalne. Zakwestionowaliśmy podobieństwo produktów oraz złożyliśmy wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność czy produkty są podobne. Podnieśliśmy zarzut przedawnienia roszczeń oraz wskazaliśmy, że przez okres ok. 5 lat szwajcarski producent tolerował istnienie na rynku produktów naszego Klienta. Sąd oddalił wniosek o powołanie biegłego stwierdzając, że samodzielnie może dokonać porównania produktów i stwierdzić czy są one podobne i czy mogą powodować ryzyko konfuzji ze strony nabywców. Po dokonaniu oceny Sąd uwzględnił w całości powództwo.


We wniesionej apelacji pełnomocnicy S&S Smiczek & Smiczek Tomasz Dąbrowski i Andrzej Ciecierski zarzucili naruszenie prawa materialnego art. 3 i 10 u.z.n.k. oraz procesowego przez niezasadne oddalenie wniosku o opinię biegłego. Sąd Apelacyjny dopuścił dowód z opinii biegłego, który wydał korzystną dla nas opinię stwierdzając, że produkty nie są podobne. Co ciekawe Sąd Apelacyjny zmieniając wyrok i oddalając powództwo stwierdził, że nie oparł się na opinii biegłego, ale samodzielnie porównał i ocenił produkty stwierdzając, że nie są podobne, nie powodują ryzyka konfuzji, a co za tym idzie nie ma zastosowania art. 10 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie ma zastosowania art. 3 u.z.n.k., bowiem powód nie przedstawił żadnych dowodów na to, że sprzeczne z dobrym obyczajem zachowanie pozwanego doprowadziło do naruszenia lub zagrożenia interesów powoda, a przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie. Ponadto Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro Smiczek wprowadził produkt na rynek w 2002 r., a Szwajcarzy wytoczyli powództwo w roku 2007, to zrobili to zbyt późno. Wprawdzie ich roszczenie nie uległo przedawnieniu, ale bierność przez 5 lat oznaczała tolerowanie konkurenta, przyzwolenie na jego działanie. Powództwo szwajcarskiego producenta zostało oddalone.


W skardze kasacyjnej Szwajcarzy zarzucili naruszenie prawa materialnego art. 3 i 10 u.z.n.k. i sformułowali zagadnienie prawne dotyczące art. 3 u.z.n.k. Przedmiotem zagadnienia prawnego miała być odpowiedź na pytanie, jaki charakter ma interes przedsiębiorcy w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. oraz czy pojęcie interesu przedsiębiorcy na gruncie art. 3 u.z.n.k. należy rozumieć i ustalać jego zagrożenie lub naruszenie w ten sam sposób niezależnie od dokonanego przez przedsiębiorcę wyboru w zakresie dochodzonych roszczeń. Szwajcarska spółka twierdziła, że w pewnych przypadkach udowodnienie, iż doszło do naruszenia dobrego obyczaju jest równoznaczne ze spełnieniem drugiej przesłanki z art. 3 u.z.n.k., tj. naruszeniem lub zagrożeniem interesu przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy stwierdził, że zarzuty dotyczące naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 10 u.z.n.k. są bezzasadne. Skarga kasacyjna została oddalona, gdyż Sąd Najwyższy podzielił pogląd, że Szwajcarzy zbyt późno zareagowali na działania naszego Klienta. Bierność szwajcarskiej spółki należy uznać za tolerowanie konkurenta i przyzwolenie na jego postępowanie. Przez bezczynność Szwajcarzy doprowadzili do samoistnej rozpoznawalności produktów polskiego producenta. Z tego powodu skarga została oddalona.


Powyższa sprawa była jedną z najciekawszych spraw prowadzonych przez Kancelarię w ubiegłym roku, a wszystkim osobom zaangażowanym w jej pozytywne zakończenie należy złożyć szczere gratulacje i wyrazy uznania.