LORICA IURIS realizuje projekt "Zabrze - moja szansa na lepszą przyszłość"

Katowice - 13 lipca 2010

Projekt Zabrze Lorica

Katowicki Oddział Kancelarii LORICA IURIS uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu "Zabrze-moja szansa na lepszą przyszłość" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców Zabrza. Celem projektu jest aktywne wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy korzystają z pomocy oferowanej przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta - Koło Zabrzańskie prowadzące do uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej lub do otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze i szkoleniowe, które pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia pracy, będzie promować i inicjować postawy prospołeczne oraz działania obywatelskie. Celem projektu jest również realizacja działań umożliwiających udzielenie osobom biorącym udział w projekcie oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jak również udzielenie wsparcia dla integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.


Realizacja projektu ma pomóc w samoorganizowaniu się jego uczestników, a także w podejmowaniu przez nich wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. W ramach projektu zostanie utworzony punkt konsultacyjny, w którym w jeden dzień miesiąca będzie dyżurował prawnik. Do punktu będzie mógł się zgłosić każdy mieszkaniec Zabrza w celu uzyskania porady prawnej lub podatkowej w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubiegania się o dofinansowanie z UE, przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych czy prawa rodzinnego.
Wszystkie realizowane w projekcie działania są bezpłatne dla jego uczestników.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta - Koło Zabrzańskie i potrwa od 01.08.2010 r do 31.08.2011 r.
Menadżerem projektu jest pracownik Kancelarii, pan Piotr Jankowski. Więcej na stronie www.loricaiuris.pl/zabrze