Nowe postępowanie odrębne w k.p.c.

Warszawa - 23 sierpnia 2010

4 września 2010 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018). Powyższa nowelizacja wprowadza nowe postępowanie odrębne w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, dotyczące przepadku rzeczy na podstawie prawa celnego oraz przepadku pojazdów na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym.


Nowe przepisy będą miały zastosowanie w sprawach o przepadek rzeczy będących towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi. Właściwy do orzekania w ww. sprawach będzie sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy będących towarami przez organ celny. Wyznaczenie rozprawy będzie zależeć od uznania sądu. Wykonanie orzeczenia o przepadku towaru będzie należało do organów celnych i będzie dokonywane w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa celnego.


Przepadek pojazdów na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym będzie następował na rzecz powiatu. Właściwy do orzekania w ww. sprawach będzie sąd miejsca, z którego usunięto pojazd. Sprawy będą rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym, chyba że sąd postanowi inaczej. Postępowanie będzie wszczynane na wniosek starosty.

Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji