Nowe uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Warszawa - 18 lutego 2011

Dnia 7 marca 2011 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy przyznają Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dodatkowe uprawnienia:

  • możliwość nakładania grzywien w celu przymuszenia jako środka egzekucyjnego;
  • występowanie jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
  • możliwość kierowania do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, jak również innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych i prawnych, wystąpień zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych;
  • możliwość występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Podmiotom, do których GIODO wystąpi z wnioskiem lub z wystąpieniem, będzie przysługiwać 30-dniowy okres na ustosunkowanie się do nich, licząc od dnia otrzymania.

Zgodnie z zapisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysokość grzywny za naruszanie przepisów omawianej ustawy może wynieść maksymalnie 10 tys. złotych – w stosunku do osoby fizycznej oraz maksymalnie 50 tys. złotych – w stosunku do osób prawnych. W przypadku zaś wielokrotnego nakładania grzywien w toku jednego postępownia egzekucyjnego, łączna kwota może wynieść 50 tys. złotych wobec osoby fizycznej lub 200 tys. złotych wobec osób prawnych.


Piotr Szaran