Nowe zasady udzielania urlopów macierzyńskich

Warszawa - 21 grudnia 2008

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą wchodząca w życie od 1 stycznia 2009 r. jest zmiana zasad udzielania urlopu macierzyńskiego oraz wydłużenie okresu urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 180 § 1 Kodeksu pracy, długość urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy uzależniona jest od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Od 1 stycznia 2009 r. wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Znowelizowany przepis art. 180 § 1 kodeksu pracy będzie miał zastosowanie także do tych pracownic, które w chwili wejścia w życie powyższej nowelizacji korzystają już z urlopu macierzyńskiego. Jednocześnie ww. ustawa nowelizująca kodeks pracy wprowadza od 1 stycznia 2010 r. tzw. dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze:

  1. do 6 tygodni –  w sytuacji wskazanej w punkcie 1,
  2. do 8 tygodni – w sytuacjach wskazanych w pkt. 2-5.

Nowelizacja wprowadza także od 1 stycznia 2010 r. instytucję urlopów ojcowskich. Pracownik -ojciec będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni (w roku 2010 oraz 2011 w wymiarze 1 tygodnia), nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Podpisana 8 grudnia 2008 r. nowelizacja wprowadza także zmiany do: ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wojciech Madeja
Departament Szkoleń i Publikacji