Od 1 lipca 2011 r. działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Warszawa - 1 lipca 2011

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) rozpoczęła swoje funkcjonowanie od 1 lipca 2011 r. Zadaniem CEIDG jest ograniczenie czasu potrzebnego do zarejestrowania działalności gospodarczej poprzez umożliwienie założenia firmy przez Internet, a także zmniejszenie formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG mają znaleźć się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach będą opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy bezpłatnie będzie mógł poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do niezbędnych informacji o przedsiębiorcach.

Podstawowym zadaniem CEIDG jest więc:

  1. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców -osób fizycznych,
  2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach.

 

Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą mają możliwość zarejestrowania jej przez Internet. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (firma.gov.pl, ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów GUS, ZUS (płatnik składek) i Urzędu Skarbowego.


W okresie przejściowym tj. do 31 grudnia 2011 r. działalność gospodarczą będzie można zarejestrować w CEIDG zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędzie miasta i gminy. Do czasu przeniesienia danych z ewidencji gminnych do CEIDG, organy gmin pozostają organem ewidencyjnym na starych zasadach. Urzędy miasta lub gminy mają obowiązek do dnia 31 grudnia 2011 r. przekazać do CEIDG wszystkie dane znajdujące się w prowadzonych przez nie ewidencjach. Proces migracji jest realizowany od 1 lipca 2011 r. Gminy przestają być organem ewidencyjnym z dniem przekazania danych do CEIDG.

Jak wyżej pisałem wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:

  1. urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą oraz forma opodatkowania, od 1 stycznia 2012 r. także VAT-R),
  2. GUS,
  3. ZUS (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) niezbędne jednak będzie zgłoszenie się przedsiębiorcy do oddziału ZUS w celu zgłoszenia jego pracowników do ubezpieczenia społecznego i wypełnienie oddzielnych formularzy,
  4. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego).

Wpis do CEIDG dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. System CEIDG przesyła wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany adres poczty elektronicznej. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.


Opracował:
Wojciech Madeja