"Odpowiedzialność biura podróży za utraconą przyjemność z podróży" - przegląd bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego

Warszawa - 30 października 2010

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po zakończeniu przetargu:
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po zakończeniu przetargu i wstrzymaniu przez sąd wydania postanowienia co do udzielenia przybicia stanowi przeszkodę do wydania postanowienia o udzieleniu przybicia. Uchwała z dnia 25 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 89/10).


Potrącenie jako podstawa powództwa przeciwegzekucyjnego:
W sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 § 2 pkt 2 k.p.c. dopuszczalne jest powołanie nowej podstawy powództwa, która polegaja na złożeniu oświadczenia o potrąceniu z wierzytelnością egzekwowaną powstałej dopiero w toku procesu wierzytelności wzajemnej, także wówczas, gdy zgłoszony w pozwie zarzut potrącenia okazał się bezskuteczny.
Uchwała z dnia 25 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 91/10).


Roszczenie użytkownika wieczystego przeciwko Skarbowi Państwa:
Roszczenie przewidziane w art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zm.) przysługuje użytkownikowi wieczystemu także wtedy, gdy tylko część oddanego w użytkowanie gruntu została zajęta pod budowę infrastruktury technicznej, wykluczającej jego dotychczasowe użytkowanie; roszczenie to może być dochodzone jedynie przeciwko Skarbowi Państwa.
Uchwała z dnia 25 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 81/10).


Rozgraniczenie nieruchomości:
W sprawie o rozgraniczenie nieruchomości sąd drugiej instancji nie jest związany wskazanym w apelacji zakresem zaskarżenia obejmującym tylko fragment granicy, która była przedmiotem rozgraniczenia.
Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 97/10).


Wniosek o wyjawienie majątku a przerwanie biegu przedawnienia:
Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (art. 913 i nast. k.p.c.) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 92/10).


Opłaty za parkowanie – niedopuszczalność drogi sądowej:
W sprawie o ustalenie nieistnienia należności stwierdzonej administracyjnym tytułem wykonawczym wystawionym w związku z nieuiszczeniem opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania (art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) droga sądowa jest niedopuszczalna.
Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 88/10).


Odrębna własność lokalu:
W budynku, który obejmuje tylko jeden lokal, nie można ustanowić odrębnej własności tego lokalu. Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 85/10).


Poświadczenie podpisu przez notariusza:
Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu.
Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 82/10).


Odpowiedzialność biura podróży za utraconą przyjemność z podróży:
Przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.
Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 79/10).


Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, niedopuszczalność apelacji:
Nie jest dopuszczalna apelacja co do braku w postanowieniu wzmianki, że przyjęcie spadku nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza.
Uchwała z dnia 13 października 2010 r. (sygn. akt III CZP 64/10).


Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji