Odrolnienie gruntów w miastach

Katowice - 2 lutego 2009

Sejm uchwalił ponownie nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2009 r. grunty rolne wszystkich klas położonych w granicach administracyjnych miast zostaną z mocy prawa odrolnione, a użytki rolne zaliczane do klas IV – VI na terenach wiejskich zostaną wyłączone spod działania ustawy. To spowoduje, iż właściciele nie będą musieli ubiegać się o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów i domagać się decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, a ponadto będą zwolnieni z obowiązku zapobiegania degradacji i prowadzenia rekultywacji tych obszarów. W tej chwili prawie połowa gruntów w miastach to tereny rolne, sady, łąki i pastwiska. W Warszawie jest ich ponad 1000 ha. W Krakowie aż 45% terenów stanowią grunty rolne.

Po nowelizacji bezprzedmiotowe staną się wszelkie prowadzone w odniesieniu do tych gruntów postępowania o wydanie zgody na zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania o wydanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji. Z chwilą wejścia w życie ustawy, wszczęte i niezakończone postępowania w tych sprawach ulegną umorzeniu z mocy prawa. Ponadto umorzone zostaną również, niewymagalne jeszcze w dniu wejścia w życie nowelizacji, należności i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów leżących w granicach administracyjnych miast.

Proponowana zmiana nie zakazuje rolniczego użytkowania gruntów położonych w granicach administracyjnych miast ani nie wpływa na opodatkowanie takich gruntów do czasu, kiedy będą faktycznie użytkowane na cele rolne. Dopiero wykorzystanie gruntu rolnego w inny sposób spowoduje konieczność zapłaty podatku od nieruchomości.

Zmiana przeznaczenia tych gruntów będzie dokonywana na takich samych zasadach jak zmiana przeznaczenia innych gruntów niepodlegających szczególnej ochronie. Oznacza to, iż inwestor, który zechce zabudować teren nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie musiał uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy. Przy czym wcześniej musi spełnić przesłanki wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wśród nich są m.in. dostęp do drogi publicznej i dostęp do mediów. Jednak nadal będzie można ograniczać zagospodarowanie odrolnionych gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Katarzyna Goncerz
specjalista ds. prawnych