Państwowe nieruchomości rolne do podziału

Poznań - 16 grudnia 2008

W październiku bieżącego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Zmiany, które proponuje Ministerstwo, mają stanowić rewolucję na rynku nieruchomości rolnych. Zasadniczym motywem projektu jest według projektodawcy chęć umożliwienia rolnikom indywidualnym zakupu ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, znajdującej się aktualnie w dzierżawie, poprzez jej wyłączenie spod dzierżawy i sprzedaż w ograniczonych przetargach.

Ze znajdujących się aktualnie w rękach dzierżawców dużych gospodarstw rolnych w pierwszej kolejności wydzielona ma zostać część stanowiąca 30% powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem dzierżawy. W dalszej kolejności zaś przeznaczone do sprzedaży mają zostać również pozostałe ziemie – w dzierżawie przez jeden podmiot pozostać będą mogły co najwyżej grunty o areale nie przekraczającym łącznie 300 ha. Ministerstwo przewiduje, że Agencja Nieruchomości Rolnych, która w imieniu Skarbu Państwa wykonuje prawa własności w stosunku do nieruchomości rolnych Zasobu, wypowiadać będzie obowiązujące aktualnie umowy dzierżawy. Dotychczasowi dzierżawcy zostaną w zasadzie pozbawieni w stosunku do wydzielanych przez Agencję ziem prawa pierwokupu.

Jednocześnie nowelizacja znosi istniejący zapis ustawy, zgodnie z którym jeden podmiot nie może zakupić ziemi z Zasobu, jeśli w wyniku takiej sprzedaży łączna powierzchnia posiadanych przez niego gruntów przekroczy 500 ha (art. 28a ustawy). Oznacza to, że właściciele gospodarstw przekraczających ten limit, będą mogli bez ograniczeń nabywać ziemię z Zasobu, o ile spełniają wymogi ustawowe, przewidziane dla potencjalnych nabywców ziemi.
Docelowo zamiarem Ministerstwa jest rozdysponowanie praktycznie całej ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez jej sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych oraz osób, które posiadając odpowiednie kwalifikacje w przyszłości planują założyć gospodarstwa rolne. Projekt przewiduje, że zakupu ziemi osoby te będą mogły dokonać na raty – po wpłaceniu 10% ceny.

Kancelaria LORICA IURIS została poproszona – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP – o pomoc w przygotowaniu opinii do projektu zmian w ustawie. Pojawiające się wątpliwości i zastrzeżenia do projektu zostały już przedstawione Ministerstwu Rolnictwa przez Stowarzyszenie.

Zastrzec wypada, że Ministerstwo – po otrzymaniu opinii do projektu ustawy pochodzącej od zainteresowanych w sprawie środowisk – aktualnie pracuje nad modyfikacjami projektu.Martyna Migas
Aplikant radcowski