Piotr Jankowski obronił pracę doktorską

14 czerwca 2011


Z przyjemnoscią informujemy, że w dniu 12-04-2011 r. pracownik katowickiego oddziału Kancelarii pan Piotr Jankowski obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego. Rozprawa zatytułowana „Województwo jako region europejski” napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego w katedrze prawa samorządu terytorialnego.

Głównym celem pracy doktorskiej była próba ustalenia pozycji województwa, jego roli i znaczenia w świetle dorobku prawnego Unii Europejskiej i Rady Europy oraz rozwiązań istniejących w innych państwach europejskich. Praca miała na celu syntetyczne zdefiniowanie kierunków, jakie powinny zostać podjęte i realizowane przez administrację publiczną naszego kraju, aby województwo samorządowe stało się pełnoprawnym regionem europejskim.

Autor dowodzi, że województwo wypełnia wszystkie warunki, aby można je było uznać za region europejski. Rozpatrując jednakże pozycję ustrojową województwa samorządowego nasuwa się kilka oczywistych postulatów de lege ferenda. Aby koncepcja samodzielności samorządu regionalnego rzeczywiście się spełniła, niezbędne jest wyposażenie województwa w odpowiedni majątek, a większość jego dochodów winna mieć charakter dochodów własnych.
W przypadku współpracy zagranicznej, właściwe byłoby nadanie regionom uprawnień w zakresie wyrażania swojej opinii na temat umów międzynarodowych, jeśli takowa umowa ma bezpośrednie skutki dla regionu.
Polskie ustawodawstwo nie przewiduje możliwości ustanawiania związków ponadregionalnych. Takie makroregiony, składające się z kilku województw z pewnością miałyby większe możliwości nacisku na centrum czy ubiegania się o środki unijne.
Mimo tego, że stanowisko marszałka w hierarchii władz województwa posiada mocną pozycję, to należałoby rozważyć czy wzorem Słowacji nie powinno się wprowadzić zmiany trybu wyboru marszałka województwa na bezpośredni. Marszałek wybrany w wyborach bezpośrednich, mający silną pozycję w stosunku do sejmiku, gwarantowałby szanse na większy rozwój cywilizacyjny województwa.
Niezależnie jednak od powyższych wątpliwości województwo samorządowe bez wątpienia można nazwać w pełni ukształtowanym regionem europejskim, a reformę administracji publicznej ocenić należy pozytywnie.


Panu doktorowi serdecznie gratulujemy!