Podwykonawcy budujący autostrady dostaną część zaległych pieniędzy

Warszawa - 7 sierpnia 2012

 

3 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2012 r. poz. 891). Na wstępie należy wskazać trzy bardzo ważne zastrzeżenia:

 1. wypłata dotyczy wyłącznie tych prac, które zostały zrealizowane i odebrane, tak więc brak formalnego odbioru prac od podwykonawcy powoduje, że nie może on domagać się zapłaty w trybie wynikającym z w/w ustawy
 2. o wypłatę środków w trybie wynikającym z w/w ustawy nie będą mogli ubiegać się ci podwykonawcy, którzy mogą dochodzić swych należności bezpośrednio od inwestora na podstawie art. 647¹ Kodeksu cywilnego
 3. wypłata środków będzie dokonana do wysokości zabezpieczenia, które wniósł wykonawca przy udzieleniu zamówienia publicznego. Innymi słowy wysokość spłat na rzecz poszczególnych podwykonawców będzie uzależniona od wysokości tego zabezpieczenia. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności podlegających zaspokojeniu w ramach w/w ustawy, należności podwykonawców będą zaspokajane proporcjonalnie do wysokości każdej ze zgłoszonych wierzytelności.

 

Ustalenie listy wierzytelności podlegających zaspokojeniu w ramach ustawy

 

Z uwzględnieniem powyższych trzech zastrzeżeń, zaspokojeniu w trybie wynikającym z w/w ustawy będą podlegały należności, które przysługują podwykonawcy od wykonawcy:

 1. który zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni albo
 2. wobec którego ogłoszono upadłość albo
 3. wobec którego sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

 

Podwykonawca zgłasza swoją wierzytelność do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. pisemne oświadczenie wykonawcy o uznaniu należności podwykonawcy albo
 2. kopie:
  a) doręczonego wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie,   
  b) pozwu wniesionego przeciwko wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
  c) umowy zawartej między wykonawcą a przedsiębiorcą
 3. ponadto należy dołączyć oświadczenie podwykonawcy, iż należności wymienione w w/w dokumentach wynikają ze zrealizowanych i odebranych prac związanych z realizacją zamówienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez wykonawcę lub nie zostały zaspokojone. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

           

Tak zgłoszona wierzytelność będzie podlegała weryfikacji, której dokonywać będzie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, Generalny Dyrektor może ogłosić, a w przypadku gdy zgłoszone należności przekroczą 3% wartości zamówienia publicznego ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, wyznaczenie 21-dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń.Po upływie tego terminu Generalny Dyrektor sporządzi listę przedsiębiorców spełniających warunki wynikające z ustawy oraz zawiadomi przedsiębiorców o umieszczeniu ich na liście.

 

Wypłata środków

 

Po sporządzeniu listy podwykonawców wypłata środków finansowych będzie następowała w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie wypłacona tzw. zaliczka na poczet należności, w wysokości nie większej niż 50% należności umieszczonej na liście sporządzonej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Warunkiem wypłaty zaliczki będzie doręczenie przez podwykonawcę dodatkowych dokumentów:

 1. nieprawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego należność albo
 2. spisu wierzycieli, złożonego przez wykonawcę w postępowaniu upadłościowym obejmującego należność podwykonawcy
 3. ponadto należy po raz drugi dołączyć oświadczenie podwykonawcy, iż należności wymienione w w/w dokumentach wynikają ze zrealizowanych i odebranych prac związanych z realizacją zamówienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez wykonawcę lub nie zostały zaspokojone. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

W drugim etapie podwykonawcom będzie wypłacana pozostała (tj. pomniejszona o kwotę zaliczki) należność z listy ustalonej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Warunkiem wypłaty pozostałej części należności będzie dostarczenie przez podwykonawcę:

 1. prawomocnego orzeczenia sądu albo
 2. ugody zawartej przed sądem w sprawie między przedsiębiorcą i wykonawcą, opatrzonej klauzulą wykonalności, albo
 3. listy wierzytelności obejmującej należność podwykonawcy, sporządzonej w ramach postępowania upadłościowego (pod warunkiem niezłożenia w stosunku do danej wierzytelności sprzeciwu) lub zatwierdzonej przez sędziego-komisarza
 4. ponadto należy po raz trzeci dołączyć oświadczenie podwykonawcy, iż należności wymienione w w/w dokumentach wynikają ze zrealizowanych i odebranych prac związanych z realizacją zamówienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez wykonawcę lub nie zostały zaspokojone. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 5. jeżeli podwykonawca wykonywał prace związane z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane przy pomocy innych podmiotów, dołącza oświadczenie, że nie   zalega wobec tych podmiotów z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace albo, że   zaliczka wypłacona w pierwszym etapie została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Jak z powyższego wynika nie wszyscy podwykonawcy mogą liczyć na dobrodziejstwa ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Natomiast samo dochodzenie zapłaty w ramach tej ustawy nie będzie szybkie i proste. Warto na zakończenie także dodać, że Generalnemu Dyrektorowi przysługuje roszczenie o zwrot zaliczki, w przypadku gdy należność nie zostanie potwierdzona dokumentami złożonymi przez podwykonawcę przed realizacją drugiego etapu wypłaty należności.

 

 

Opracował:
Wojciech Madeja