Pracodawca może zażądać od pracownika poddania się badaniu alkomatem

Warszawa - 4 lipca 2011

Od 1 lipca 2011 r. zmienił się art. 17 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który aktualnie umożliwia pracodawcy zażądanie od pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie, że stawił się on w pracy nietrzeźwy, poddania się badaniu alkomatem. W stanie prawnym obowiązującym do 1 lipca 2011 r. pracodawca mógł tylko nie dopuścić takiego pracownika do pracy, natomiast badanie alkomatem mogło się odbyć wyłącznie na żądanie pracownika lub za jego zgodą.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 3 w/w ustawy badanie alkomatem przeprowadza się na żądanie:

  1. kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej,
  2. pracownika.

Badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Jeśli badanie połączone jest z pobraniem krwi, to zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.


Opracował:
Wojciech Madeja