Przedsiębiorca może zawiesić działalność na dwa lata

Katowice - 26 września 2008

W dniu 20 września 2008 r. zaczęła obowiązywać nowela Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2008 nr 141 poz. 888). Zgodnie z nowym art. 14a. ust. 1 tejże ustawy, przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Prowadzenie działalności gospodarczej można zakończyć w dwojaki sposób. Definitywnym sposobem jest zakończenie działalności gospodarczej połączone z likwidacją przedsiębiorstwa. Nie tak drastyczny skutek nastąpi w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Zawieszenie oznacza zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez określony czas. Z zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów, osobistych lub ekonomicznych, nie mogą jej prowadzić, ale nie chcą jej też wyrejestrować. Będzie to mógł zrobić tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Natomiast nie będą tego mogli zrobić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają zleceniobiorców.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu gminy, a w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – właściwemu sądowi rejestrowemu.
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • nie może prowadzić działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność,
 • nie może opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Nie opłacanie składek zdrowotnych spowoduje po 30 dniach od zawieszenia brak możliwości korzystania przez przedsiębiorcę ze świadczeń lekarskich,
 • nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe i emerytalne), lecz będzie mógł się ubezpieczyć dobrowolnie,
 • nie ma również obowiązku składania deklaracji VAT, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie to jednak nie będzie dotyczyć wszystkich podatników. Preferencja nie obejmie przedsiębiorców, którzy: zarejestrowali się jako podatnicy VAT UE, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo dokonują importu usług lub nabywają towary - w zakresie których są podatnikami,
 • nie ma także obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, bez względu na sposób ich opłacania (miesięczny, kwartalny czy uproszczony).Preferencja obejmie zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółek osobowych. W przypadku indywidualnych przedsiębiorców oraz wspólników spółki cywilnej zawieszenie opłacania zaliczek podatkowych następuje z mocy prawa. Natomiast podatnicy prowadzący działalność w ramach handlowych spółek osobowych nie będą musieli opłacać zaliczek pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności. Wspólnik na zawiadomienie urzędu skarbowego będzie miał siedem dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Po upływie okresu zawieszenia podatnik będzie miał obowiązek uiszczania zaliczek według zasad obowiązujących przed okresem zawieszenia,
 • jest również zwolniony, w zakresie działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym , z obliczania i wpłacania ryczałtu na rachunek urzędu skarbowego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność jednoosobowo, jak i wspólników spółki jawnej. Ze zwolnienia podatkowego skorzystają także podatnicy opłacający kartę podatkową. Podatnik rozliczający się w tej formie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia. Natomiast w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Specjalista d.s. prawnych
Katarzyna Goncerz