Przegląd aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego

Warszawa - 15 grudnia 2010

Przedstawiamy krótki przegląd aktualnego orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Odszkodowanie od dewelopera:
Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie pisemnej umowy "deweloperskiej" daje kontrahentowi możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od dewelopera na podstawie art. 471 k.c.
Uchwała SN z dnia 9 grudnia 2010 r. sygn. akt III CZP 104/10.


Pojęcie lokalu mieszkalnego:
Z zakresu pojęcia lokalu mieszkalnego w rozumieniu § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) zostały wyłączone wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w zespole budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym, szeregowym lub atrialnym.
Uchwała SN z dnia 9 grudnia 2010 r. sygn. akt III CZP 101/10.


Budynek posadowiony na nieruchomości składającej się z dwóch lub więcej wyodrębnionych geodezyjnie i niesąsiadujących ze sobą działek oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu (garażu) w tym budynku:
Dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu (garażu) w budynku posadowionym na nieruchomości będącej przedmiotem własności lub prawa użytkowania wieczystego spółdzielni mieszkaniowej także wówczas, gdy nieruchomość składa się z dwóch lub więcej wyodrębnionych geodezyjnie i niesąsiadujących ze sobą działek.
Uchwała SN z dnia 9 grudnia 2010 r. sygn. akt III CZP 100/10.


Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie o wezwaniu sądu innego państwa członkowskiego do uznania swej jurysdykcji:
Niedopuszczalne jest zażalenie na postanowienie o wezwaniu sądu innego państwa członkowskiego do uznania swej jurysdykcji, wydane na podstawie art. 15 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338, s. 1. Polskie wydanie specjalne: Dz. Urz. UE rozdział 19, t. 6, s. 243 ze zm.).
Uchwała SN z dnia 9 grudnia 2010 r. sygn. akt III CZP 99/10.


 

Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji