Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową. Część II

Warszawa - 21 lipca 2011

W poprzednim artykule opisałem pierwszy etap przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową, który rozpoczyna się uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni o wszczęciu procesu przekształcenia spółdzielni w spółkę, a kończy się drugą uchwałą tj. uchwałą o przekształceniu spółdzielni pracy w spółkę handlową.

Po podjęciu uchwały o przekształceniu w spółkę handlową spółdzielnia pracy wzywa swoich członków do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni w spółkę handlową. Po upływie terminu do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, należy zawrzeć umowę albo podpisać statut spółki przekształconej. Miejsce i termin zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej określa zarząd spółdzielni pracy oraz zawiadamia o tym członków spółdzielni, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.

W przypadku gdy członek spółdzielni pracy ma zastrzeżenia co do rzetelności wyceny wartości wpisowego i wpłaconych przez niego udziałów członkowskich oraz udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej przyjętej w planie przekształcenia, może zgłosić najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu, żądanie ponownej wyceny udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej. Jeżeli spółdzielnia pracy nie uwzględni żądania ponownej wyceny udziałów członkowskich członek spółdzielni może w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia w/w żądania wnieść powództwo o ustalenie wartości udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej. Warto jednak podkreślić że takie powództwo nie stanowi przeszkody w rejestracji przekształcenia spółdzielni w spółkę.

Członkom spółdzielni pracy, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wysokości wniesionego do spółdzielni wpisowego, wpłaconego udziału członkowskiego oraz udziału członkowskiego z podziału nadwyżki bilansowej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Spółka przekształcona dokonuje wypłaty powyższej kwoty nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Roszczenie o wypłatę przedawnia się po upływie 3 lat od dnia przekształcenia.

Wniosek o wpis spółki przekształconej do rejestru oraz wniosek o ogłoszenie przekształcenia składają wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej albo wszyscy wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki przekształconej. Należy pamiętać, że nowa spółka ma obowiązek podawać co najmniej przez 1 rok od dnia przekształcenia obok nowej nazwy starej nazwy z dodaniem wyrazu "dawniej".
W zakresie stosunków pracowniczych warto wskazać, że w dniu przekształcenia spółdzielni pracy, spółdzielcze umowy o pracę zawarte z członkami spółdzielni stają się umowami o pracę na czas nieokreślony.
Wprowadzenie możliwości przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego nie jest obowiązkowe, i stanowi jedynie przywilej dla spółdzielni pracy.


Opracował:
Wojciech Madeja