Strona będzie mogła zaskarżyć do sądu administracyjnego nie tylko bezczynność, ale również przewlekłe załatwianie spraw w urzędzie

Warszawa - 12 kwietnia 2011

Obowiązująca od dzisiaj ustawa zmienia treść art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego powodując przyznanie stronom postępowania administracyjnego prawa skarżenia nie tylko bezczynności organów administracji publicznej, ale również przewlekłości prowadzonego przez te organy postępowania.


Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego obowiązujące przed wejściem w życie nowelizacji nie pozwalały na skarżenie przewlekłości postępowania. W efekcie powodowało to, że organy administracji publicznej dość często prowadziły postępowanie w sposób nieefektywny, wykonując szereg czynności w dużym odstępie czasu, bądź wykonując czynności pozorne. Skutkiem tego organy tylko formalnie nie pozostawały bezczynne. Na lukę prawną w tym zakresie zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, a ostatnio również Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.


Rozszerzenie prawa do złożenia zażalenia do organu wyższej instancji na przewlekłe prowadzenie postępowania będzie miało również ten skutek, że przewlekłość postępowania, analogicznie jak obecnie bezczynność (niezałatwienie sprawy w terminie), będzie podlegać kognicji sądów administracyjnych, które będą mogły ukarać grzywną organ prowadzący postępowanie w sposób przewlekły.

opracował
Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji