Trzecia ustawa deregulacyjna podpisana przez Prezydenta RP

Katowice - 7 grudnia 2012

Prezydent podpisał ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zmiany w prawie, które przewiduje powyższa ustawa, mają na celu m.in. uproszczenie przepisów związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz obniżenie kosztów funkcjonowania firm.

Nowe przepisy znoszą m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika w ciągu 90 dni (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi), będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności. Obecnie termin ten wynosi 180 dni.

Ustawa ma rozwiązać również powszechny problem zatorów płatniczych poprzez ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. W przypadku nieuregulowania kwoty z faktury podatnik-dłużnik będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Natomiast w sytuacji, gdy czas płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin korekty kosztów przypadnie na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Nowe przepisy znoszą możliwość dokonywania przez organy podatkowe tzw. „wymiaru uzupełniającego” przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji.  Organ podatkowy nie będzie mógł zatem wydać decyzji pogarszającej sytuację odwołującego się podatnika.

Ustawa przewiduje także możliwość żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy przez organ celny po terminie. Obecne przepisy uniemożliwiają podatnikom ubieganie się o należne im odsetki.

Zmiany dotyczą też m.in. publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji oraz wskazania zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych. Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, jaki organ i w jakim zakresie ma dokonywać interpretacji indywidualnej prawa w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w zakresie ustalania i pobierania składek.

Co ciekawe, ustawa – choć tak oczekiwana przez przedsiębiorców – niesie ze sobą również wiele pułapek. Przede wszystkim wierzyciel nie skorzysta z ulgi na złe długi, gdy dłużnik będzie w trakcie upadłości, co znacznie ograniczy dotychczasowe uprawnienie.

Niepokojący jest również automatyczny obowiązek korekty odliczonego podatku, jaki zostaje nałożony na nabywców, którzy nie zapłacili kontrahentowi w terminie 150 dni od daty wymagalności zapłaty. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą neutralności VAT. Prowadzi bowiem do sytuacji, w której nabywca musi skorygować odliczony podatek, nawet gdy sprzedawca nie skorzysta z ulgi na złe długi i nie skoryguje podatku należnego.

Źródło: MF, rp.pl

Opracował:

dr Piotr Jankowski
radca prawny