W kwietniu ARiMR przeprowadzi nabór wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 – 2013

Katowice - 5 kwietnia 2013

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" odbędzie się w dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego.

Wykluczenie z naboru woj. wielkopolskiego związane jest z tym, że w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011) złożono w tym regionie tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Wnioski można składać: osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych według następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania:

  • bezrobocie w powiecie,
  • podstawowy dochód podatkowy gminy,
  • liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy.

Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Dotacja jest przyznawana na zasadzie refundacji, co oznacza, że aby otrzymać unijne wsparcie trzeba najpierw wydać własne pieniądze
. Można je przeznaczyć m.in. na zakup maszyn, remont lokalu przeznaczonego na działalność oraz na środek transportu (do przewozu minimum ośmiu osób). Przedsiębiorca, który nie będzie prowadził działalności transportowej, może przeznaczyć na samochód maksymalnie równowartość pozostałych kosztów inwestycyjnych. Jeśli zatem planuje wydać 90 tys. zł na remont i zakup sprzętu do firmy, to właśnie taką kwotą może zostać dofinansowane auto. Firmy świadczące usługi transportowe są w nieco lepszej sytuacji, ponieważ mogą przeznaczyć na samochód trzykrotność planowanych wydatków inwestycyjnych. W tym wypadku przykładowy przedsiębiorca mógłby dofinansować środek transportu kwotą 270 tys. zł (3 x 90 tys. zł).

Informacje na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" udzielane są w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

źródło: ARiMR

Opracował:
dr Piotr Jankowski
radca prawny