Ważna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Warszawa - 24 marca 2010

18 kwietnia 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2010 r.) wprowadza nowe zasady zwalniania stron (uczestników postępowania) od kosztów pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym oraz działania ustanowionego adwokata lub radcy prawnego w postępowaniach, w których obowiązuje przymus adwokacki. Oprócz powyższego, nowelizacja reguluje również kwestię wyłączenia możliwości dokonania egzekucji co do określonych kategorii przedmiotów i wierzytelności, w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zapewnienia dłużnikom, pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, przyznane ustawowo minimum środków do egzystencji.

Najistotniejsza nowelizacja dotyczy trybu dokonywania doręczeń pism procesowych w postępowaniu cywilnym. Najważniejsza zmiana dotyczy przekształcenia dotychczasowej fakultatywnej formy doręczeń pism między adwokatami i radcami prawnymi w toku sprawy w formę o charakterze obligatoryjnym, z rozszerzeniem jej działania także na strony reprezentowane przez rzeczników patentowych. Wzorem rozwiązania przyjętego w postępowaniu w sprawach gospodarczych spod działania tej formy doręczeń zostały wyłączone określone rodzaje pism procesowych (art. 132 § 1 i 11).

Zgodnie z nowymi zasadami, adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w toku sprawy będą zobowiązani doręczać sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu pełnomocnik będzie zobowiązany dołączyć dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Pisma, do których nie będą dołączone dowody doręczenia albo dowody wysłania przesyłką poleconą, zostaną uznane za obciążone brakami formalnymi i będą podlegały zwrotowi bez wzywania do usunięcia braku. Warto o tym pamiętać przy wysyłaniu kolejnych pism procesowych.

Podobnie jak w sprawach gospodarczych zasada ta nie będzie miała zastosowania do pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które strona będzie musiała złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.

Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji