Ważne zmiany w KSH

Warszawa - 21 grudnia 2008

8 stycznia 2009 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 grudnia, 2008 r.)), która wprowadza kilka istotnych zmian do obowiązujących przepisów:

  1. zrezygnowano z obligatoryjnego przekształcenia spółek cywilnych w spółkę jawną w sytuacji, gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. W świetle nowych przepisów przekształcenie będzie fakultatywne i uzależnione od decyzji wszystkich wspólników spółki cywilnej ( art. 26 §4 k.s.h),
  2. zmieniono zasady odpowiedzialności przyszłych wspólników spółki jawnej za zobowiązania zaciągnięte przez osobę prowadzącą przedsiębiorstwo powstałe przed utworzeniem tej spółki. Przyszły wspólnik będzie ponosił odpowiedzialność do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela (art. 33 k.s.h),
  3. obniżono obligatoryjną minimalną wysokości kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych:  z o.o. (z 50.000 do 5.000 zł) oraz akcyjnych (z 500.000 do 100.000 zł),
  4. zliberalizowano przepisy dotyczące spółek jednoosobowych poprzez rezygnację z wymogu formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym dla oświadczenia woli jedynego wspólnika w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu i analogicznie jedynego akcjonariusza (usunięcie §2 i 3 w art. 173 k.s.h oraz §2 i 3 art. 303 k.s.h),
  5. skrócono okres, po upływie którego można dokonać zwrotu dopłat. Według dotychczasowych przepisów zwrotu dopłat można było dokonać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Nowelizacja skraca ten okres do 1 miesiąca,
  6. wprowadzono upoważnienie dla zarządu spółki (spółka z o.o.) oraz rady nadzorczej (spółka akcyjna) do określenia dnia wypłaty dywidendy, jeżeli dzień ten nie jest określony w uchwale wspólników lub w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy.


Wojciech Madeja
Departament Szkoleń i Publikacji