Weszły w życie przepisy o gminnych radach seniorów

Katowice - 5 grudnia 2013

W dniu 30 listopada 2013 r. weszły w życie przepisy o gminnych radach seniorów. Zgodnie ze znowelizowanym art. 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) rada gminy – z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk – może utworzyć gminną radę seniorów. Działania rady seniorów będą mieć charakter konsultacyjno-doradczy i inicjatywny, a skupiać ma ona przedstawicieli wszystkich podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Rady seniorów będą powoływane na takich samych zasadach, jak rady młodzieży. Statut, tryb wyłaniania składu oraz kompetencje i zasady działania zostaną określone w drodze uchwały tak, aby  skutecznie wykorzystać potencjał osób starszych działających w organizacji oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnić sprawny sposób wyboru członków gminnej rady seniorów.

Celem nowelizacji ustawy jest stworzenie jasnych podstaw prawnych umożliwiających praktyczne popularyzowanie idei przedstawicielstwa osób starszych przy organach samorządu terytorialnego i powoływanie gminnych rad seniorów. Rady te mają reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców w stosunku do władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Wykorzystanie wiedzy oraz życiowego doświadczenie seniorów wzmocni samorządy, a zarazem da osobom starszym możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnot lokalnych.

Seniorzy są coraz większą grupą w naszym społeczeństwie. Za 20 lat ok. 25 proc. polskich obywateli będzie miało powyżej 65 lat. Gminne rady seniorów są zatem próbą znalezienia najlepszych sposobów wykorzystania potencjału, wiedzy, doświadczenia i energii seniorów. Zdaniem autorów nowelizacji: Nic bowiem nie zapewni lepiej realizacji aspiracji i praw osób starszych jak partycypacja w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, a gminne rady seniorów będą dobrym sposobem na aktywizację obywatelską osób starszych, która jest słabo rozwinięta w Polsce, na poziomie dużo niższym niż w krajach europy zachodniej.

Radę seniorów będzie można utworzyć również przy jednostce pomocniczej gminy (m.in. sołectwie, dzielnicy, osiedlu), o ile taka możliwość zostanie przewidziana przez radę gminy.


Opracował:
dr Piotr Jankowski
radca prawny