Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego

Warszawa - 24 października 2011

O tym, że warto chronić znaki towarowe nie trzeba już chyba przekonywać żadnego przedsiębiorcy. W wielu przypadkach to właśnie rozpoznawalna na rynku marka jest czynnikiem decydującym lub współdecydującym o sukcesie przedsiębiorstwa. Jednocześnie przedsiębiorca, którego towary czy usługi są pozytywnie kojarzone przez konsumentów, jest narażony na nieuczciwe działania konkurentów wprowadzających na rynek towary lub usługi pod tą samą marką. Warto więc zadbać o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z przepisami przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i może być przedłużony na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Prawo ochronne udzielone na znak towarowy ma bezwzględny charakter, co oznacza, że jest skuteczne erga omnes, a więc wobec wszystkich innych podmiotów, zwłaszcza zaś tych, które wytwarzają towary lub świadczą usługi takie same jak objęte rejestracją lub do nich podobne. Prawo do znaku jest zatem skuteczne przeciwko każdemu konkurentowi, który używa cudzego znaku lub znaku do niego podobnego dla oznaczania własnych towarów takiego samego rodzaju lub podobnych.

Samo zgłoszenie znaku towarowego jest proste, służy do tego specjalny formularz umieszczony na stronie Urzędu Patentowego. W zgłoszeniu należy wskazać dla jakich towarów lub usług odpowiadających Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska) znak towarowy ma być zastrzeżony. Powyższa klasyfikacja liczy 45 klas, jednej klasie odpowiada jedna grupa produktów lub usług np. klasa 13 - broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, klasa 37 - usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne itd. Pełny tekst klasyfikacji nicejskiej dostępny jest na stronie Urzędu Patentowego.
Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. pięć fotografii lub odbitek znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji kolorystycznej,
  2. dwie fotografie lub odbitki dodatkowo w kolorze czarno-białym, jeśli znak jest znakiem barwnym.

Fotografie lub odbitki znaku towarowego nie mogą być mniejsze niż 3 cm x 3 cm i większe niż 5 cm x 5 cm oraz powinny być wykonane techniką umożliwiającą ich reprodukcję. Koszt zgłoszenia do Urzędu Patentowego uzalezniony jest od ilości klas dla których chcemy zastrzec ochronę i wynosi 550 zł za pierwsze trzy klasy oraz 120 zł za każdą następną klasę powyżej trzech.

Wynika z tego, że samo zgłoszenie jest dość tanie i proste, przedsiebiorca może dokonać go samodzielnie. Konsekwencją niezłożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego może być strata finansowa spowodowana działaniem konkurentów podszywających się pod daną markę. Odrębną kwestią pozostaje walka z tego typu zachowaniami w oparciu o przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Opracował:
Wojciech Madeja