Zmiana kodeksu cywilnego - zniesienie zasady walutowości

Warszawa - 22 grudnia 2008

Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe. Nowelizacja likwiduje obowiązująca na gruncie dotychczasowych przepisów zasadę walutowości.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 358 kodeksu cywilnego: Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.

Paragraf drugi znowelizowanego przepisu określa sposób przeliczenia, zgodnie z jego literalnym brzmieniem: wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.

Wojciech Madeja
Departament Szkoleń i Publikacji