Zmiana zasad wydania świadectw pracy oraz przeprowadzania wstępnych badań lekarskich – zmiana przepisów kodeksu pracy

Warszawa - 28 marca 2011

21 marca 2011 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy modyfikująca zasady wydawania świadectw pracy oraz przeprowadzania badań lekarskich.


1. Zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy:

Zgodnie z obowiązującym w brzmieniu do 21 marca 2011 r. art. 97 § 11 kodeksu pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązywał kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca był zobowiązany wydać świadectwo pracy tylko na żądanie pracownika.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 21 marca 2011r. jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie:

  • umowy o pracę na okres próbny,
  • umowy o pracę na czas określony
  • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. W założeniu ustawodawcy nowelizacja art. 97 § 11 kodeksu pracy ma zwolnić pracodawcę od obowiązku każdorazowego wydawania świadectwa pracy pracownikowi, jeżeli pozostaje on w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie jednej z wyżej wymienionych umów. Pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w okresie 2 lat, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Obowiązek wydania świadectwa pracy obciąża pracodawcę bez względu na to czy pracownik wystąpi z odpowiednim żądaniem do pracodawcy.

Niezależnie od powyższego obowiązku pracodawcy pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej z ww. umów o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie ww. umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

 

2. Zmiany dotyczące przeprowadzania wstępnych badań lekarskich:

Zmiana dotycząca zasad przeprowadzania wstępnych badań lekarskich polega na wprowadzeniu 30 dniowego terminu pozwalającego na nieprzeprowadzanie badań lekarskich. Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym do 21 marca 2011 r., badaniom wstępnym nie podlegały osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. W świetle nowelizacji obowiązującej od 21 marca 2011 r. osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim jeśli umowa o pracę zostanie zawarta w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
 

opracował:
Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji