Zmiany dotyczące e-faktur

Warszawa - 21 stycznia 2011

Od 1 stycznia 2011 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego. W dniu 17 grudnia 2010 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, które zostało skorelowane ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.). Celem zaproponowanych w w/w rozporządzeniach zmian jest uproszczenie obrotu fakturami, tak aby faktury elektroniczne stały się realną alternatywą dla faktur papierowych, w szczególności poprzez:

  • dopuszczenie gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur według metod określonych przez podatnika;
  • utrzymanie jako rozwiązań fakultatywnych dotychczasowych metod gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych - kwalifikowany podpis elektroniczny lub wymiana danych elektronicznych (EDI);
  • wprowadzenie obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez cały okres przechowywania;
  • wprowadzenie definicji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur;
  • umożliwienie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym (PDF, doc. i inne, udostępniane na serwerze wystawcy, jak również np. przesyłane mailem);
  • dopuszczenie przechowywania faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej, niezależnie od sposobu wystawienia faktury (np. dopuszczenie możliwości drukowania jednego egzemplarza faktury „papierowej” dla nabywcy i przechowywania takiej faktury w formie elektronicznej przez dostawcę);
  • wprowadzenie możliwości ustalenia przez strony innego niż określony w rozporządzeniu terminu utraty prawa do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych, nie dłuższego jednak niż 30 dni w przypadku cofnięcia akceptacji tego sposobu wystawiania faktur przez odbiorcę;
  • dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących w dowolnej postaci, tj. np. wystawianie faktur korygujących „papierowych” do faktur elektronicznych;
  • dopuszczenie przechowywania faktur poza terytorium kraju (niezależnie od formy przesyłu), pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur.

 

Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji