Zmiany w prawie podatkowym od 01 stycznia 2013 r.

Katowice - 4 stycznia 2013

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad opodatkowania , które weszły w życie od początku 2013 roku.1. PIT: zmiany w ulgach na dzieci i internet.

Weszła w życie nowelizacja, która przewiduje zmiany w: odliczaniu ulg na dzieci, stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu m.in. umów autorskich oraz uldze internetowej.


Zgodnie z nowymi przepisami małżeństwa i osoby samotnie wychowujące jedno dziecko nie mogą skorzystać z ulgi na dziecko, jeśli suma dochodów przekroczy kwotę 112 tys. zł rocznie. Osoby, które nie są małżeństwem, a wychowują jedno dziecko, odliczają ulgę, gdy ich dochód nie będzie większy niż 56 tys. zł. Rodziny z dwójką dzieci zachowają prawo do ulgi bez zmian i bez względu na osiągnięty dochód. Natomiast ulga na trzecie dziecko została podwyższona o 50%, a na czwarte i każde kolejne z dzieci o 100%, bez względu na dochód rodziców.


Zmiany w podatku dochodowym dotyczą też umów autorskich. W zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od tych umów nowelizacja wprowadziła roczny limit dochodów w wysokości 42.764 zł. Odnosi się on zarówno do umów cywilnoprawnych jak i przychodów uzyskanych w ramach stosunku pracy. Ograniczone zostało także stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzorów: użytkowego, przemysłowego i zdobniczego oraz opłaty licencyjnej za przeniesienie tych praw.
Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 1278) została opublikowana 20 listopada ubiegłego roku i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.


2. Akcyza - zgłoszenie rejestracyjne

Określono nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wzory formularzy zawierają załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. 2012 poz. 1532).


3. VAT

Zmienione zostały wzory czterech deklaracji stosowanych dla podatku od towarów i usług. Zawarte są one w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2012 poz. 1550). Nowe wzory stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r.


4. Zwolnienia z kas fiskalnych w 2013 r.

1 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie dot. zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowa regulacja to:

  • zrównanie limitu obrotu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dla kontynuujących i rozpoczynających działalność do 20.000 zł. Ponadto, w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł ma być określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących. Konstrukcja ta ma być analogiczna do stosowanej obecnie, w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, dla określenia limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia podmiotowego od VAT;
  • objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kas usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy;
  • wprowadzenie uregulowania, zgodnie z którym zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie będą mogli stosować podatnicy, wobec których wcześniej powstał taki obowiązek;
  • skrócenie do roku okresu utraty zwolnienia dla podatników, którzy wskutek tej utraty są zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej niż 5.000 kas, przy jednoczesnym dopuszczeniu zasady ogólnej, dotyczącej stopniowego wprowadzania kas po upływie tego okresu.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2012 poz. 1382) obowiązywać będzie do końca 2014 r.

opracował:

dr Piotr Jankowski
radca prawny