Zmiany w przepisach wchodzące w życie od 1 stycznia 2011 roku

Warszawa - 5 listopada 2010

1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wprowadza się zmiany mające na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07). W wyroku tym TSUE stwierdził niezgodność definicji zawartej w ustawie - Prawo telekomunikacyjne z definicją przyjętą w art. 2 lit. k dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 108 z 24.04.2002, str. 33). W związku z wyżej wymienionym wyrokiem, zmienia się definicja abonenta i rozszerzeniu ulegnie zakres podmiotów objętych pojęciem abonent. Zgodnie z nową definicją abonentem będzie także podmiot niebędący stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.


2. Wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.). W nowym rozporządzeniu przewidziano znacznie węższy niż dotychczas zakres zwolnienia na czas określony (obecnie do 31 grudnia 2012 r.) niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W szczególności z katalogu czynności zwolnionych od ewidencjonowania zniknęły:

  1. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (zwolnione będą jedynie usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P);
  2. usługi rzeczoznawstwa (w ramach usług architektonicznych i inżynierskich), których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;
  3. usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;
  4. usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;
  5. usługi sekretarskie i tłumaczenia;
  6. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
  7. usługi pogrzebowe i pokrewne;
  8. usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem.

Znika również zwolnienie dotyczące podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wskazanej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797).

Wzrósł także z 70% do 80% limit udziału obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług, które są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania, w obrotach ogółem podatnika.
Utrzymana została dotychczasowa wysokość limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dotyczącego podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (tj. 40000 zł obrotu w poprzednim roku podatkowym, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym - 20000 zł).
Przewidziano jednak okres przejściowy do 30 kwietnia 2011 r., w którym ze zwolnienia nadal będą korzystać:
1) czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do nowego rozporządzenia,
2) podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli w 2010 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług był wyższy niż 70 %,
3) podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej:
– w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84 i 92-95, w części V w lp. 3 i 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1 i 2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,
– w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


3. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza się zmiany dostosowujące prawo krajowe do aktualnego stanu prawa wspólnotowego z obszaru bezpieczeństwa żywności. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest objęta systemem prawa żywnościowego Unii Europejskiej. W związku z powyższym, zgodnie z zasadą nadrzędności określoną Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przepisy tej ustawy muszą być zgodne z regulacjami prawnymi stanowionymi przez instytucje Unii Europejskiej, w tym w szczególności z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, a także muszą wdrażać obowiązujące dyrektywy wspólnotowe.
Projekt ustawy uwzględnia również doświadczenia wynikające ze stosowania przepisów ustawy w praktyce. Zmiany objęte projektem nowelizacji w tym zakresie mają na względzie doprecyzowanie przepisów, które budzą wątpliwości interpretacyjne, są niejasne lub mało precyzyjne.
Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia uwzględnia przepisy następujących rozporządzeń (WE), które weszły w życie po uchwaleniu nowelizowanej ustawy.

4. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadza się zmiany, których celem jest implementacja do przepisów o podatku od towarów i usług zmian wprowadzonych:
a) dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług,
b) dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim,
c) dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
Celem wprowadzanych dyrektywą Rady 2008/8/WE zmian, w tym fundamentalnej zmiany jaką jest modyfikacja ogólnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług w transakcjach między podatnikami VAT z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy, jest głównie usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego przez modernizację i uproszczenie działania wspólnego systemu VAT. Proponowane zmiany w odniesieniu do miejsca świadczenia usług wprowadzają w szerokim zakresie rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług w miejscu ich konsumpcji. W przypadku transgranicznego świadczenia usług na rzecz podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku VAT w innym niż państwo siedziby usługodawcy państwie członkowskim, obowiązek ich rozliczenia zgodnie z projektowanymi zmianami ma spoczywać, co do zasady, na usługobiorcy. Kontrolę prawidłowości rozliczania przez usługobiorców usług świadczonych w ramach Wspólnoty ma wspierać obowiązek składania przez usługodawców informacji podsumowujących.
W projekcie ustawy przewiduje się implementacje art. 2 i 3 dyrektywy Rady 2008/8/WE, które powinny być wprowadzone do krajowych porządków prawnych odpowiednio do dnia 1 stycznia 2010 r. i 2011 r. Z uwagi na termin implementacji art. 4 i art. 5 dyrektywy Rady 2008/8/WE (odpowiednio dnia 1 stycznia 2013 r. i 2015 r.) dla przejrzystości projektowanej noweli proponuje się, aby artykuły tej dyrektywy zostały implementowane w terminie późniejszym odrębną nowelą.
Ponadto zmiany zaproponowane w projekcie wynikające z implementacji dyrektywy Rady 2008/117/WE, w szczególności dotyczące skrócenia okresu, za który podatnicy mają obowiązek składać informacje podsumowujące (z kwartału do miesiąca) oraz skrócenia, co do zasady, terminu składania informacji podsumowujących (z 25 do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, w którym powstał obowiązek podatkowy) mają na celu usprawnienie systemu wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych między państwami członkowskimi, co z kolei powinno przyczynić się do zwalczania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT.

5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podwyższeniu ulega limit obrotu, który zwalnia od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.
Obecnie w Polsce, zgodnie z art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE, limit rocznego obrotu uprawniający podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług wynosi 10.000 euro. Po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 ww. dyrektywy, limit ten wynosi 50.000 zł. Podkreślić należy, że gospodarka polska w znacznej części opiera się na małych podmiotach. Wskazać też należy, że Polska w porównaniu do innych państw członkowskich ma jeden z najniższych limitów obrotu uprawniających do możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia. W związku z tym, że istnieje możliwość podniesienia tego limitu, Polska wystąpiła o derogację w tej sprawie. W dniu 20 października 2009 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję upoważniającą Polskę do stosowania wyższego limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT (decyzja ta oczekuje obecnie na publikację).


Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji