Doradztwo Podatkowe


 • Grant, pożyczka, dofinansowanie - nowe instrumenty rynku pracy14 lipca 2013Katowice -


  Rada Ministrów przyjęła 9 lipca br. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o lepsze dostosowanie oferty urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych już od 1 stycznia 2014 r.

  Ma to być osiągnięte przez poprawę efektywności urzędów pracy, podniesienie standardu usług świadczonych bezrobotnym i stworzenie nowych możliwości tworzenia dla nich miejsc pracy...

 • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca m.in. właściwość odmiejscowioną18 czerwca 2013Katowice -

  6 czerwca 2013 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2013 poz. 654).

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje m.in., że spraw sądowych wszczynanych elektronicznie nie kieruje się do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego, lecz przydziela tym z nich, które są mniej obciążone...

 • Fundusze unijne - konkurs w ramach działania 4.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”6 maja 2013Katowice -

  W dniu 24 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 4.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

  W ramach Działania 4.4 przewidziano dofinansowanie dla stworzenia nowych produktów i usług, a także dla ulepszenia tych, które już istnieją oraz dla stworzenia nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych poprawiających produktywność i efektywność, umożliwiających nabycie nowych rozwiązań technologicznych. Inwestycje wchodzące w zakres Działania 4.4 mają na celu również zmniejszenie szkodliwego działania na środowisko.

  Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 15 maja do 5 czerwca 2013 r.

 • Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego6 maja 2013Katowice -

  W dniu 22 marca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, która została uchwalona na podstawie dwóch dyrektyw unijnych: 2009/136/WE – tzw. „Praw Obywateli” i 2009/140/WE – tzw. „Lepszych Uregulowań Prawnych”. Celem obu dyrektyw jest wzmocnienie ochrony prywatności użytkowników internetu. Unia Europejska uznała, że śledzenie użytkowników za pomocą plików cookies jest zagrożeniem dla ich prywatności...

 • W kwietniu ARiMR przeprowadzi nabór wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 – 20135 kwietnia 2013Katowice -

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" odbędzie się w dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego.

  Wykluczenie z naboru woj. wielkopolskiego związane jest z tym, że w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011) złożono w tym regionie tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

  Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które...