Doradztwo Podatkowe


 • Bezpłatne odpisy z KRS do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości12 lipca 2012Katowice -

  Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Wydruk ten odpowiada aktualnemu odpisowi i – jak informuje resort sprawiedliwości – pobrane druki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

  Jest to kolejny krok na drodze realizacji strategii Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie świadczenia merytorycznych e-usług, związanych z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego.

  Usługa udostępniona jest bezpłatnie pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl

 • Tańszy roaming od 1 lipca 2012 r.6 lipca 2012Katowice -

  W dniu 1 lipca 2012 roku weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty, które przewiduje znaczące zmiany dla konsumentów.

  W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim a rządami krajów członkowskich UE, od 1 lipca 2012 r. zostały ustalone nowe pułapy cenowe za poszczególne usługi świadczone w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Na poziomie detalicznym po raz pierwszy rozszerzono je także na usługi dotyczące transmisji danych.

 • Podróżowanie z dziećmi - wpisy w paszportach tracą ważność!27 czerwca 2012Katowice -

  Od 26 czerwca 2012 roku dzieci, które dotychczas przekraczały granice państwa na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r., bowiem od tej daty stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport”.

  Przypomnijmy, że dokumentem podróży dla dzieci może być paszport biometryczny, paszport tymczasowy oraz – w zależności od celu podróży – dowód osobisty.

  Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci...

 • Obniżenie wysokości opłat za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym21 maja 2012Katowice -

   

  18 maja 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (z dnia 20 kwietnia 2012 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

  Rozporządzenie to likwiduje m. in. papierową wersję Monitoru Sądowego i Gospodarczego, który od teraz będzie wydawany w formie elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF) generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.

  Najważniejszą jednak zmianą, jaką wprowadza rozporządzenie, jest obniżenie z 500 zł do 100 zł opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego...

 • Fundusze unijne - konkurs: „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP” dla województwa śląskiego9 maja 2012Katowice -

  W dniu 08.05.2012 r. Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłosił konkurs zamknięty nr SCP-01.02.03-020/12  na składanie wniosków o dofinansowanie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”.

  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są Mikroprzedsiębiorstwa, Małe oraz Średnie przedsiębiorstwa.