Doradztwo Podatkowe


 • Nowelizacja k.p.c. cz. III - Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne12 kwietnia 2012Warszawa -

  Wchodząca w życie 3 maja 2012 r. nowelizacja uchyla art. 1821 k.p.c., który przewiduje umorzenie procesu cywilnego w przypadku ogłoszenia upadłości pozwanego obejmującej likwidację jego majątku. Powyższe rozwiązanie oparto na błędnym założeniu, że żaden proces cywilny, w którym pozwany został postawiony w stan upadłości obejmującej likwidację jego majątku, nie może być kontynuowany. Tymczasem zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, kontynuacja procesu jest niedopuszczalna tylko wtedy, gdy jego przedmiotem jest wierzytelność (tj. roszczenie wynikające ze stosunków obligacyjnych) podlegająca zgłoszeniu do masy. Natomiast nie dotyczy to procesów, w których dochodzone są roszczenia wynikające z praw podmiotowych bezwzględnych (np. roszczeń o zaniechanie naruszenia praw własności intelektualnej, itp.). Procesy takie muszą być kontynuowane także po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, ponieważ uprawnionemu, który nie jest w tym przypadku wierzycielem upadłościowym, nie przysługuje żadna ochrona jego praw w postępowaniu upadłościowym...

 • Reklama aptek w internecie3 kwietnia 2012Katowice -

  W ostatnim tygodniu marca b.r. w internetowym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna pojawiły się dwa artykuły dotyczące zakazu reklamy aptek, obowiązującego od 1 stycznia 2012 r. W artykule „Apteki uciekają z sieci” (publikacja z 26.03.2012 r.) Sylwia Czubkowska informuje, że od początku roku, z powodu zmiany prawa, zniknęło 30 e-sklepów sprzedających farmaceutyki. Ta sama autorka, w publikacji z dnia 28.03.2012 r. pod tytułem „Aptekarze donoszą na aptekarzy. Małe placówki walczą z dużymi sieciami” opisuje interwencję prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej skierowaną na ręce Ministra Zdrowia, której celem jest powstrzymanie eskalacji niedozwolonych praktyk, w tym m.in. reklamy ogólnopolskiej sieci aptek Dbam o Zdrowie.
  Ze względu na szerokie zainteresowanie mediów, a co za tym idzie również farmaceutów, kwestią prowadzenia e-aptek, konieczne jest przybliżenie regulacji prawnych dotyczących wpływu uchwalonej w maju 2011 r. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w kontekście prowadzenia reklamy aptek w internecie... 

 • Nowelizacja k.p.c. cz. II - Zmiany przepisów dotyczących środków zaskarżenia30 marca 2012Warszawa -

  Kontynuujemy omówienie najnowszych zmian w procedurze cywilnej. Wchodząca w życie 3 maja 2012 r. nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadza ciekawe zmiany niektórych przepisów dotyczących środków zaskarżenia.

  1. Wniesienie apelacji bezpośrednio do sądu drugiej instancji - zniesienie dotychczasowego rygoryzmu w tym zakresie. Zasada polegająca na tym, że apelację wnosi się za pośrednictwem sądu pierwszej instancji nie ulega zmianie, jednak nowelizacja łagodzi rygorystyczny skutek wniesienia apelacji bezpośrednio do sądu drugiej instancji. W świetle dotychczasowych przepisów oraz praktyki sądów wniesienie apelacji bezpośrednio do sądu drugiej instancji było równoznaczne z wniesieniem apelacji do sądu niewłaściwego, czego konsekwencją było z reguły naruszenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia... 

 • Nowelizacja k.p.c. cz. I - Zmiana zasad koncentracji materiału dowodowego w procesie sądowym28 marca 2012Warszawa -

  3 maja 2012 r. wchodzi w życie ważna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca szereg istotnych zmian do dotychczasowego modelu postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Ustawa nowelizująca przepisy procedury cywilnej z jednej strony likwiduje postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych oraz obowiązujący w nim system tzw. prekluzji dowodowej (ograniczenie możliwości powoływania nowych twierdzeń i dowodów w toku postępowania), z drugiej jednak strony bardzo mocno ogranicza możliwość powołania nowych dowodów w procesie cywilnym. System prekluzji dowodowej zostanie zastąpiony od 3 maja 2012 r. tzw. dyskrecjonalną władzą sędziego, co w praktyce będzie oznaczało, że wyłącznie od uznania sędziego będzie zależało dopuszczenie nowych dowodów w sprawie... 

 • Fundusze unijne - konkurs: „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”20 marca 2012Katowice -

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).


  Wnioski o dofinansowanie
  projektu można składać w terminie: od 26 marca do 20 kwietnia 2012 r.

  W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
  Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi...