Reprezentacja przed organami podatkowymi, w postępowaniach przed WSA oraz NSA

Zapewniamy opracowanie strategii postępowania przed organami podatkowymi i w czasie kontroli skarbowej, występowanie w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w przesłuchaniach oraz w trakcie składania wyjaśnień przed właściwymi organami, opracowanie dokumentów i pism procesowych dotyczących prowadzonego (toczącego się) postępowania, przygotowanie i składanie zażaleń, skarg oraz odwołań na decyzje wydane przez organy podatkowe, występowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz naczelnym sądem administracyjnym.