Księgi rachunkowe, KPiR, ewidencja zryczałtowana

Proponujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, a także ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego. W ramach naszych usług zajmujemy się m.in.:

 • zakładaniem ksiąg handlowych, tzn. sporządzaniem projektów uchwał zarządu w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości, sporządzaniem planu kont i tworzeniem baz danych;
 • aktualizowaniem zasad (polityki) rachunkowości;
 • ewidencjonowaniem dokumentów (zdarzeń) w księgach rachunkowych;
 • księgowaniem dokumentów w rejestrach prowadzonych dla potrzeb VAT;
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych;
 • wystawianiem dokumentów wewnętrznych związanych z naliczaniem podatku VAT;
 • wystawianiem not korygujących;
 • wystawianiem potwierdzeń sald w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa;
 • sporządzaniem i składaniem deklaracji podatkowych oraz wymaganych informacji dla NBP i GUS;
 • sporządzaniem informacji aktualizujących dane Klienta do właściwych organów podatkowych;
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych za rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).