Rozliczenia z US oraz z ZUS

Naszych Klientów wspomagamy także w sprawach zwiazanych z rozliczeniami z Urzędami Skarbowymi oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zajmując się między innymi:

  • sporządzaniem i składaniem deklaracji podatkowych oraz wymaganych informacji dla NBP i GUS;
  • sporządzaniem informacji aktualizujących dane Klienta do właściwych organów podatkowych;
  • sporządzaniem sprawozdań finansowych za rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
  • sporządzaniem projektów sprawozdań zarządu z działalności spółki w roku obrotowym;
  • sporządzaniem projektów uchwał zgromadzenia wspólników, związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych;
  • składaniem sprawozdań wraz z uchwałami we właściwych organach podatkowych;
  • sporządzaniem rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników (PIT-36, PIT-37);
  • sporządzaniem i składaniem przelewów do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz sporządzaniem przelewów dla pracowników z tytułu rozliczeń wynagrodzeń;
  • uczestnictwem w zgromadzeniach wspólników jako doradca.