Aktualności - Orzecznictwo SN

 • Konsekwencje braku pouczenia (błędnego pouczenia) strony działającej bez profesjonalnego pełnomocnika o dopuszczalności wniesienia środka odwoławczego

  14 stycznia 2014Katowice -

  Prezentujemy Państwu tekst autorstwa Pana Grzegorza Czaji, aplikanta radcowskiego z katowickiego oddziału Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych LORICA IURIS. Jest to pierwszy z serii kilkunastu artykułów jego autorstwa, w których będzie on przedstawiał - w przystępny sposób - zagadnienia i problemy związane ze stosowaniem zarówno procedury cywilnej, jak i przepisów prawa materialnego. Życzymy miłej lektury!

  Działalność informacyjna sądu:


  W obecnie obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego przewidziane są przepisy nakładające na sąd obowiązek udzielenia stronie postępowania, działającej bez profesjonalnego pełnomocnika, stosownych pouczeń. Przykładowo, zgodnie z...

 • Pojęcie przyłącza kanalizacyjnego w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego - nowe opracowanie dr. Jankowskiego w Przeglądzie Prawa Publicznego

  17 listopada 2011Katowice -

  W najnowszym Przeglądzie Prawa Publicznego (numer 09/2011) opublikowany został kolejny artykuł doktora Piotra Jankowskiego z katowickiego oddziału Kancelarii LORICA IURIS. Artykuł pt: "Pojęcie przyłącza kanalizacyjnego w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego" został przygotowany na podstawie opinii prawnej sporządzonej dla Lędzińskiej spółki komunalnej PGK Partner i traktuje między innymi o zasadach podziału kosztów, związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, pomiędzy jej właścicielem a gminą. Poniżej przedstawiamy streszczenie artykułu.

 • Darowizna mieszkania jako czynność dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela

  17 października 2011Warszawa -

  Tytułowy problem był przedmiotem rozstrzygnięcia w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r. Kanwą podjęcia uchwały było następujące zdarzenie: dłużnik Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "L." sp. z o. o. - Jan P. - zaciągnął zobowiązanie wobec wierzyciela bez zgody małżonki Haliny P.  Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi Janowi P. Prowadzona przeciw niemu egzekucja z należących do niego ruchomości została umorzona, ponieważ ruchomości te były obciążone zastawem rejestrowym. Jedynym przedmiotem majątkowym, z którego wierzyciel mógłby się zaspokoić było mieszkanie małżonków Jana i Haliny P., należące do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki. Mieszkanie to było przedmiotem umowy darowizny zawartej między Haliną i Janem P. (małżeństwem), a ich synem Kamilem P. Na podstawie art. 527 kodeksu cywilnego wierzyciel wniósł powództwo przeciwko Kamilowi P. o uznanie umowy darowizny lokalu mieszkalnego za bezskuteczną w stosunku do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "L." sp. z o.o. Wierzyciel argumentował, że w wyniku darowizny dokonanej przez obu małżonków na rzecz ich dziecka, zmniejszył się majątek zadłużonego małżonka.

 • Czy alimenty mogą być przedmiotem umowy przelewu wierzytelności (cesji)?

  12 lipca 2011Warszawa -

  Kanwą dla postawienia tego pytania było postępowanie egzekucyjne wszczęte wobec Anny N. przez Dariusza M. Sam Dariusz M. nabył od Jarosława N. - byłego męża Anny N., wierzytelność w wysokości 10.300 zł związaną z rozliczeniami z tytułu podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W trakcie postępowania egzekucyjnego Anna N. wskazała, że Dariusz M. dochodzi od niej wierzytelność, która według niej nie istnieje. Okoliczności nieistnienia wierzytelności Anna N. uzasadniała w ten sposób, iż wierzytelność kupiona przez Dariusza M. została potrącona z wierzytelnością wzajemną Anny N. w wysokości 11.000 zł. Wierzytelność wzajemną, którą stanowiły niezapłacone wymagalne raty alimentacyjne, Anna N. kupiła od swojej córki, na którą zostały one zasądzone od ojca - Jarosława N.
  Opisana powyżej sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego, do którego z pytaniem prawnym zwrócił się sąd drugiej instancji rozpoznający apelację jednej ze stron. Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie czy Anna N. mogła skutecznie nabyć od swojej córki wierzytelność z tytułu alimentów zasądzonych od ojca - Jarosława N. Odpowiedź na powyższe pytanie miała przesądzić o tym czy podniesiony przez Annę N. zarzut nieistnienia wierzytelności Dariusza M. na skutek dokonanego potrącenia będzie skuteczny.

 • Czy wspólnik spółki cywilnej może samodzielnie dochodzić wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej?

  29 marca 2011Warszawa -

  Tytułowe zagadnienie pojawiło się na tle następującego stanu faktycznego. W dniu 5 maja 2009 roku w C. przemieszczająca się ładowarka, będąca współwłasnością Andrzeja O. i Marcina O. - wspólników spółki cywilnej „BIOS” - uszkodziła wózek widłowy stanowiący współwłasność Marka G. i Andrzeja O. – wspólników spółki cywilnej „GROS”. Wspólnicy spółki cywilnej „BIOS” mieli ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, natomiast poszkodowani wspólnicy spółki cywilnej „GROS” byli stroną dobrowolnej umowy ubezpieczenia mienia (m. in. wózka widłowego) od zdarzeń losowych. W obu umowach ubezpieczycielem było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które odmówiło wypłaty odszkodowania ponieważ wspólnik obu spółek Andrzej O. nie był osobą trzecią w zdarzeniu ubezpieczeniowym, gdyż wystąpił jednocześnie w roli sprawcy i poszkodowanego...