Aktualności - Postępowanie cywilne

 • Konsekwencje braku pouczenia (błędnego pouczenia) strony działającej bez profesjonalnego pełnomocnika o dopuszczalności wniesienia środka odwoławczego

  14 stycznia 2014Katowice -

  Prezentujemy Państwu tekst autorstwa Pana Grzegorza Czaji, aplikanta radcowskiego z katowickiego oddziału Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych LORICA IURIS. Jest to pierwszy z serii kilkunastu artykułów jego autorstwa, w których będzie on przedstawiał - w przystępny sposób - zagadnienia i problemy związane ze stosowaniem zarówno procedury cywilnej, jak i przepisów prawa materialnego. Życzymy miłej lektury!

  Działalność informacyjna sądu:


  W obecnie obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego przewidziane są przepisy nakładające na sąd obowiązek udzielenia stronie postępowania, działającej bez profesjonalnego pełnomocnika, stosownych pouczeń. Przykładowo, zgodnie z...

 • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca m.in. właściwość odmiejscowioną

  18 czerwca 2013Katowice -

  6 czerwca 2013 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2013 poz. 654).

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje m.in., że spraw sądowych wszczynanych elektronicznie nie kieruje się do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego, lecz przydziela tym z nich, które są mniej obciążone...

 • Bez opóźnień w płatnościach

  14 lutego 2013Katowice -

  Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych została uchwalona przez Sejm na zakończonym w piątek 33. posiedzeniu. Jej postanowienia wdrażają do polskiego prawa dyrektywę 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. Nowe przepisy mają dyscyplinować kontrahentów do stosowania krótkich terminów zapłaty i poprawić sytuację wierzycieli. Terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami mają wynosić maksymalnie 60 dni kalendarzowych oraz 30 dni w transakcjach, w których dłużnikami są podmioty publiczne.
  Akt ma zastąpić ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych... 

 • Nowelizacja k.p.c. cz. III - Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne

  12 kwietnia 2012Warszawa -

  Wchodząca w życie 3 maja 2012 r. nowelizacja uchyla art. 1821 k.p.c., który przewiduje umorzenie procesu cywilnego w przypadku ogłoszenia upadłości pozwanego obejmującej likwidację jego majątku. Powyższe rozwiązanie oparto na błędnym założeniu, że żaden proces cywilny, w którym pozwany został postawiony w stan upadłości obejmującej likwidację jego majątku, nie może być kontynuowany. Tymczasem zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, kontynuacja procesu jest niedopuszczalna tylko wtedy, gdy jego przedmiotem jest wierzytelność (tj. roszczenie wynikające ze stosunków obligacyjnych) podlegająca zgłoszeniu do masy. Natomiast nie dotyczy to procesów, w których dochodzone są roszczenia wynikające z praw podmiotowych bezwzględnych (np. roszczeń o zaniechanie naruszenia praw własności intelektualnej, itp.). Procesy takie muszą być kontynuowane także po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, ponieważ uprawnionemu, który nie jest w tym przypadku wierzycielem upadłościowym, nie przysługuje żadna ochrona jego praw w postępowaniu upadłościowym...

 • Nowelizacja k.p.c. cz. II - Zmiany przepisów dotyczących środków zaskarżenia

  30 marca 2012Warszawa -

  Kontynuujemy omówienie najnowszych zmian w procedurze cywilnej. Wchodząca w życie 3 maja 2012 r. nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadza ciekawe zmiany niektórych przepisów dotyczących środków zaskarżenia.

  1. Wniesienie apelacji bezpośrednio do sądu drugiej instancji - zniesienie dotychczasowego rygoryzmu w tym zakresie. Zasada polegająca na tym, że apelację wnosi się za pośrednictwem sądu pierwszej instancji nie ulega zmianie, jednak nowelizacja łagodzi rygorystyczny skutek wniesienia apelacji bezpośrednio do sądu drugiej instancji. W świetle dotychczasowych przepisów oraz praktyki sądów wniesienie apelacji bezpośrednio do sądu drugiej instancji było równoznaczne z wniesieniem apelacji do sądu niewłaściwego, czego konsekwencją było z reguły naruszenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia...