Aktualności - Prawo cywilne

 • Bez opóźnień w płatnościach

  14 lutego 2013Katowice -

  Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych została uchwalona przez Sejm na zakończonym w piątek 33. posiedzeniu. Jej postanowienia wdrażają do polskiego prawa dyrektywę 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. Nowe przepisy mają dyscyplinować kontrahentów do stosowania krótkich terminów zapłaty i poprawić sytuację wierzycieli. Terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami mają wynosić maksymalnie 60 dni kalendarzowych oraz 30 dni w transakcjach, w których dłużnikami są podmioty publiczne.
  Akt ma zastąpić ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych... 

 • Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub mienia na oblodzonym chodniku

  12 lutego 2013Katowice -

  Mroźna zima powoduje, że często zdarza się nam przewrócić na nieodśnieżonym chodniku czy podjeździe. Tymczasem ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) nakłada na właścicieli nieruchomości różne obowiązki w celu utrzymania w czystości i porządku nieruchomości...

 • Sprzeciw do sądu powszechnego od orzeczenia SKO odmawiającego aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

  9 października 2012Katowice -

  Ostatnio na naszej witrynie pojawiło się opracowanie dotyczące aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste. Kontynuując ten temat przedstawimy dzisiaj rozważania dotyczące możliwych działań użytkownika wieczystego w przypadku odmowy aktualizacji opłaty przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 • Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  25 września 2012Katowice -

  Użytkownik wieczysty może wnosić o aktualizację opłaty rocznej, jeżeli nie dokonał jej właściwy organ, a wartość nieruchomości uległa zmianie. 

  O tym jak i kiedy może to uczynić - przeczytaj w artykule dr Piotra Jankowskiego...

 • Podwykonawcy budujący autostrady dostaną część zaległych pieniędzy

  7 sierpnia 2012Warszawa -

   

  3 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2012 r. poz. 891). Na wstępie należy wskazać trzy bardzo ważne zastrzeżenia:

  1. wypłata dotyczy wyłącznie tych prac, które zostały zrealizowane i odebrane, tak więc brak formalnego odbioru prac od podwykonawcy powoduje, że nie może on domagać się zapłaty w trybie wynikającym z w/w ustawy
  2. o wypłatę środków w trybie wynikającym z w/w ustawy nie będą mogli ubiegać się ci podwykonawcy, którzy mogą dochodzić swych należności bezpośrednio od inwestora na podstawie art. 647¹ Kodeksu cywilnego
  3. wypłata środków będzie dokonana do wysokości zabezpieczenia, które wniósł wykonawca przy udzieleniu zamówienia publicznego. Innymi słowy wysokość spłat na rzecz poszczególnych podwykonawców będzie uzależniona od wysokości tego zabezpieczenia. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności podlegających zaspokojeniu w ramach w/w ustawy, należności podwykonawców będą zaspokajane proporcjonalnie do wysokości każdej ze zgłoszonych wierzytelności...