Aktualności - Prawo pracy

 • Grant, pożyczka, dofinansowanie - nowe instrumenty rynku pracy

  14 lipca 2013Katowice -


  Rada Ministrów przyjęła 9 lipca br. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o lepsze dostosowanie oferty urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych już od 1 stycznia 2014 r.

  Ma to być osiągnięte przez poprawę efektywności urzędów pracy, podniesienie standardu usług świadczonych bezrobotnym i stworzenie nowych możliwości tworzenia dla nich miejsc pracy...

 • Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub mienia na oblodzonym chodniku

  12 lutego 2013Katowice -

  Mroźna zima powoduje, że często zdarza się nam przewrócić na nieodśnieżonym chodniku czy podjeździe. Tymczasem ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) nakłada na właścicieli nieruchomości różne obowiązki w celu utrzymania w czystości i porządku nieruchomości...

 • Pracodawca może zażądać od pracownika poddania się badaniu alkomatem

  4 lipca 2011Warszawa -

  Od 1 lipca 2011 r. zmienił się art. 17 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który aktualnie umożliwia pracodawcy zażądanie od pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie, że stawił się on w pracy nietrzeźwy, poddania się badaniu alkomatem. W stanie prawnym obowiązującym do 1 lipca 2011 r. pracodawca mógł tylko nie dopuścić takiego pracownika do pracy, natomiast badanie alkomatem mogło się odbyć wyłącznie na żądanie pracownika lub za jego zgodą.

 • Zmiana zasad wydania świadectw pracy oraz przeprowadzania wstępnych badań lekarskich – zmiana przepisów kodeksu pracy

  28 marca 2011Warszawa -

  21 marca 2011 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy modyfikująca zasady wydawania świadectw pracy oraz przeprowadzania badań lekarskich... 

 • Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu

  7 grudnia 2010Warszawa -

  Kodeks pracy przewiduje szczególną ochronę pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kodeksu Pracy). Powyższa ochrona jest wyłączona w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy, na mocy art. 41(1)  §1 Kodeksu Pracy...