Aktualności - Prawo spadkowe

 • Zapis windykacyjny – nowa instytucja prawa spadkowego

  29 lipca 2011Warszawa -

  Dnia 23 października 2011 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające do kodeksu cywilnego nową instytucję prawa spadkowego tj. zapis windykacyjny. W założeniu ustawodawcy chodziło o stworzenie spadkodawcy możliwości dokonania zapisu testamentowego ze skutkami rzeczowymi (czyli przenoszącego własność konkretnych rzeczy lub praw z chwilą śmierci spadkodawcy).

 • Rewolucja w dziedziczeniu ustawowym

  30 czerwca 2009Katowice -

  Obowiązujące do 28 czerwca 2009 r. przepisy o dziedziczeniu ustawowym ograniczały krąg spadkobierców ustawowych. Nierzadko problemy pojawiały się, gdy jedynymi pozostałymi przy życiu krewnymi zmarłego byli jego dziadkowie. Ci nie mogli dziedziczyć, a wówczas uprawnionym do dziedziczenia z ustawy była albo gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo Skarb Państwa. Te ogólne reguły dziedziczenia zostały uznane przez ustawodawcę za nadmiernie rygorystyczne i dlatego ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 79 poz. 662) znacząco rozszerzono krąg krewnych (a nawet powinowatych) uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Co ważne, postępowania spadkowe po osobach, które zmarły przed 28 czerwca 2009 r., będą toczyły się według dotychczasowych zasad... 

 • Ze spadkiem do notariusza

  2 października 2008Katowice -

  Dnia 2 października 2008 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa o Notariacie (Dz.U. z 2007 r. nr 181 poz. 1287). Dotyczą one spraw bardzo istotnych dla każdego z nas, a mianowicie stwierdzenia praw do spadku po osobach zmarłych.
  Dotychczas przeprowadzić postępowanie spadkowe i wydać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku mógł jedynie sąd. Obecnie alternatywą dla postępowania spadkowego będzie notarialny protokół dziedziczenia, zaś alternatywą dla postanowienia o nabyciu spadku – sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Będzie on uprawniał, na równi z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, do wejścia w posiadanie i rozporządzania wszelkimi przedmiotami należącymi do spadku...