Aktualności - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Podwykonawcy budujący autostrady dostaną część zaległych pieniędzy

  7 sierpnia 2012Warszawa -

   

  3 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2012 r. poz. 891). Na wstępie należy wskazać trzy bardzo ważne zastrzeżenia:

  1. wypłata dotyczy wyłącznie tych prac, które zostały zrealizowane i odebrane, tak więc brak formalnego odbioru prac od podwykonawcy powoduje, że nie może on domagać się zapłaty w trybie wynikającym z w/w ustawy
  2. o wypłatę środków w trybie wynikającym z w/w ustawy nie będą mogli ubiegać się ci podwykonawcy, którzy mogą dochodzić swych należności bezpośrednio od inwestora na podstawie art. 647¹ Kodeksu cywilnego
  3. wypłata środków będzie dokonana do wysokości zabezpieczenia, które wniósł wykonawca przy udzieleniu zamówienia publicznego. Innymi słowy wysokość spłat na rzecz poszczególnych podwykonawców będzie uzależniona od wysokości tego zabezpieczenia. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności podlegających zaspokojeniu w ramach w/w ustawy, należności podwykonawców będą zaspokajane proporcjonalnie do wysokości każdej ze zgłoszonych wierzytelności...
 • Nowelizacja k.p.c. cz. III - Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne

  12 kwietnia 2012Warszawa -

  Wchodząca w życie 3 maja 2012 r. nowelizacja uchyla art. 1821 k.p.c., który przewiduje umorzenie procesu cywilnego w przypadku ogłoszenia upadłości pozwanego obejmującej likwidację jego majątku. Powyższe rozwiązanie oparto na błędnym założeniu, że żaden proces cywilny, w którym pozwany został postawiony w stan upadłości obejmującej likwidację jego majątku, nie może być kontynuowany. Tymczasem zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, kontynuacja procesu jest niedopuszczalna tylko wtedy, gdy jego przedmiotem jest wierzytelność (tj. roszczenie wynikające ze stosunków obligacyjnych) podlegająca zgłoszeniu do masy. Natomiast nie dotyczy to procesów, w których dochodzone są roszczenia wynikające z praw podmiotowych bezwzględnych (np. roszczeń o zaniechanie naruszenia praw własności intelektualnej, itp.). Procesy takie muszą być kontynuowane także po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, ponieważ uprawnionemu, który nie jest w tym przypadku wierzycielem upadłościowym, nie przysługuje żadna ochrona jego praw w postępowaniu upadłościowym...

 • Ustawa deweloperska opublikowana - od kwietnia 2012 r. deweloperzy mają nowe obowiązki wobec klientów

  7 grudnia 2011Warszawa -

  W przyszłym roku wchodzą w życie przepisy mające lepiej chronić prawa osób kupujących mieszkania od deweloperów. 

  Nowa ustawa, tzw. Ustawa deweloperska, szczegółowo reguluje treść umowy deweloperskiej, ponadto nakłada na dewelopera obowiązek zapewnienia nabywcom co najmniej jednego z następujących środków ochrony:

  1. zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego;
  2. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej;
  3. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej;
  4. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 • Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu

  7 grudnia 2010Warszawa -

  Kodeks pracy przewiduje szczególną ochronę pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kodeksu Pracy). Powyższa ochrona jest wyłączona w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy, na mocy art. 41(1)  §1 Kodeksu Pracy... 

 • Problem z rozszerzeniem klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika – upadłościowa furtka

  30 września 2010Warszawa -

  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 20 lutego 2005 r. dokonana ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 lipca 2004 r.) wprowadziła istotne ograniczenie możliwości uzyskania przez wierzyciela rozszerzenia klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika...