Aktualności - Projekty unijne

  • LORICA IURIS realizuje projekt "Zabrze - moja szansa na lepszą przyszłość"

    13 lipca 2010Katowice -

    Projekt Zabrze Lorica

    Katowicki Oddział Kancelarii LORICA IURIS uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu "Zabrze - moja szansa na lepszą przyszłość" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społaecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim...