Aktualności - Przekształcenia

 • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową. Część II

  21 lipca 2011Warszawa -

  W poprzednim artykule opisałem pierwszy etap przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową, który rozpoczyna się uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni o wszczęciu procesu przekształcenia spółdzielni w spółkę, a kończy się drugą uchwałą tj. uchwałą o przekształceniu spółdzielni pracy w spółkę handlową.

 • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową. Część I

  18 lipca 2011Warszawa -

  W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, wprowadzając nowele do Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Uchwalona nowelizacja dopuszcza możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową. Spółdzielnia pracy to taki rodzaj spółdzielni która prowadzi wspólne przedsiębiorstwo (działalność gospodarczą) w oparciu o osobistą pracę członków spółdzielni.

 • Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

  1 lipca 2011Warszawa -

  Dnia 1 lipca 2011 roku weszła w życie większość przepisów Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przedmiotowa ustawa nowelizuje około 70 różnych aktów rangi ustawowej poczynając od Ustawy o systemie oświaty, na Ustawie o nawozach i nawożeniu kończąc.
  Jedną z najciekawszych zmian zapisanych w Ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców jest możliwość przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. Wprowadzone zmiany mają na celu wypełnienie systemowej luki prawnej i umożliwienie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanemu) przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). Przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru. Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśli przedsiębiorcę przekształcanego z ewidencji działalności gospodarczej.

 • Ważne zmiany w KSH

  21 grudnia 2008Warszawa -

  8 stycznia 2009 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 grudnia, 2008 r.)), która wprowadza kilka istotnych zmian do obowiązujących przepisów...