Dnia 16 października 2015r Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” pt.  „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych i procesowych„.

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

WYSOKOSĆ WSPARCIA.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 48 000 000,00 EURO (203 308 800,00 PLN), przy czym obowiązują następujące limity:
– Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN

– Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu – 10 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45%kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach pomocy de minimis:

50%kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W konkursie tym widać istotne różnice w porównaniu z poprzednim, zakończonym okresem programowania. Rzuca się w oczy zwłaszcza odejście od małych projektów – nie będą finansowane projekty o wartości wydatków poniżej 223 tys.zł. (do tej pory sektor MŚP mógł aplikować nawet o niewielkie kilkutysięczne dotacje – teraz nie będzie to już możliwe).Skoro bowiem minimalna wartość dotacji wynosi 100.000 zł to minimalna wartość całego projektu dla mikro i małych winna wynieść powyżej  223 tys. zł., dla średnich – powyżej 286 tys. zł.

Dodatkowo całe dofinansowanie działa na zasadzie refundacji. Oznacza to, że beneficjent realizuje swój projekt, ponosi wydatki i opłaca je w 100% ze środków własnych. Następnie składa wniosek o płatność (WOP) rozliczając w nim wydatki poniesione (czyt. zapłacone)  na projekt  lub jego część i wnioskując o zwrot odpowiedniej – określonej w umowie –  ich części np. 45% w przypadku małej firmy.

Wnioski o płatność będzie można składać po każdym kwartale.

 

INNOWACYJNOŚĆ

Konkurs będzie oferował wsparcie projektów inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym.  Poziom innowacyjności będzie tu kluczowym kryterium oceny, gdyż dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata- jest to kryterium bezwzględne.  Jednak by wniosek uzyskał dofinansowanie może się okazać, że musi to być innowacja w szerszej skali, a najlepiej gdy inwestycja jest wynikiem własnych prac B+R  (badawczo–rozwojowych) przedsiębiorstwa.  W kryteriach wyboru projektu przewidziano tu gradację punktacji – im nowsza i mniej znana technologia – tym więcej punktów.

Innowacyjność będzie trzeba udowodnić poprzez załączenie do wniosku opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową bądź uczelnię. Koszt opinii nie będzie refundowany, a więc beneficjent musi ponieść koszty jej sporządzenia bez żadnej gwarancji, że po pierwsze opinia potwierdzi innowacyjność zastosowanej technologii, a po drugie, że jego wniosek poparty opinią zostanie wybrany do dofinansowania.

 

DODATKOWE WARUNKI UZYSKANIA DOFINASOWANIA

 

Niezależnie od obowiązku wykazania innowacyjności projektu, Regulamin Konkursu przewiduje dodatkowe warunki, które spełniać musi beneficjent. I tak, wnioskodawca, któremu będzie udzielana pomoc w oparciu o Rozporządzenie RPI, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego

publicznego wsparcia finansowego. Ponadto, w  sytuacji, gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie stanowi zasadniczą zmianę procesu produkcji, wykazane we wniosku aplikacyjnym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

Dodatkowo, w sytuacji gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie prowadzi do dywersyfikacji istniejącego zakładu wówczas wskazane we wniosku aplikacyjnym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

 

W przypadku działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach III osi priorytetowej RPO WSL za wydatki kwalifikowalne uznaje się wyłącznie wskazane we wniosku o dofinansowanie i niezbędne do realizacji projektu następujące kategorie wydatków:

1)ponoszone zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:

 

koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

Przez nowy środek trwały rozumie się produkt fabrycznie nowy, wcześniej nieużytkowany (w

szczególności nie ujęty w ewidencji środków trwałych beneficjenta czy sprzedawcy).

– koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora;

koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowegoponiesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu.

 

2). ponoszone zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pomocy de minimis:

 

koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;

koszty usług doradczych, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi; do kosztów tych nie należą usługi związane z bieżącą działalnością gospodarczą beneficjenta, które mają charakter ciągły lub okresowy, takie jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, finansowego, itp.

koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie informacji i promocji – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi,

 

Warunkiem kwalifikowalności powyższych wydatków (szkolenia, usługi doradcze, promocja) jest ich poniesienie w okresie realizacji projektu, natomiast rozliczenie może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Jednocześnie Beneficjent nie może wnioskować ani otrzymać pomocy na wydatki objęte wyłącznie pomocą de minimis.

Wnioskodawca w ramach katalogu kosztów kwalifikowalnych może ponieść wydatki związane z wprowadzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

 

Za koszty niekwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki, które nie zostały wymienione w katalogu wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do działania 3.2, w tym:

-wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,

-podatek VAT od towarów i usług,

-wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,

-wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej,

-wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent,

-zakup środków transportu,

-zakup robót i materiałów budowlanych,

-wniesienie wkładu niepieniężnego,

-zakup nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej,

-leasing w formie operacyjnej, zwrotnej,

-w przypadku leasingu w formie finansowej – koszty inne niż koszty raty kapitałowej m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne,

-dzierżawa/najem gruntów i budynków,

-wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje,

-zakup używanego środka trwałego (w tym również zakup środka trwałego składającego się z co najmniej jednego używanego elementu – np. w sytuacji, gdy środkowi trwałemu nadano jedynie nową tabliczkę znamionową; natomiast w przypadku wytworzenia środka trwałego składającego się z nowych i używanych elementów niekwalifikowalne są elementy używane).

Projekty mają mieć charakter inwestycyjny, zatem kwalifikowane tu będą przede wszystkim :

1.      Zakup środków trwałych

2.      Zakup wartości niematerialnych i prawnych

 

WNIOSKI

Choć konkurs w ramach działania 3.2 jest pierwszym konkursem dla przedsiębiorstw z nowego rozdania 2014-2020 o charakterze inwestycyjnym, w którym można uzyskać dotację na nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, to warunki jakimi został obarczony przedsiębiorca aby uzyskać dofinansowanie nie są łatwe do spełnienia. Przede wszystkim należy udowodnić wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego produktu lub procesu. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu, której dostarczenie jest konieczne na etapie wnioskowania. Ponadto brak jest możliwości aplikowania o małe kilkudziesięciotysięczne kwoty, gdyż nie będą finansowane projekty o wartości wydatków poniżej 223 tys. zł.

Jednakże, gdy przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić innowacyjną technologię na rynek w roku 2016, konkurs ten jest wyśmienitą okazją do dofinansowania ok. połowy kosztów zakupu maszyn czy licencji.

 

Źródło: http://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/44

Opracował: radca prawny dr Piotr Jankowski