Audyty prawne
Na zlecenie Klientów przygotowujemy kompleksowe analizy prawne spółek i innych podmiotów w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją – tak zwane audyty prawne. Nasz zespół prawników oraz doradców podatkowych sprawnie dokonuje analiz, raportów due diligence pod kątem zgodności z prawem i ewentualnych zagrożeń.
Doradztwo korporacyjne
W ramach doradztwa korporacyjnego zajmujemy się bieżącą obsługą prawną w zakresie prawa spółek handlowych, a także doradztwem strategicznym związanym z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz tworzeniem nowych podmiotów.
Zakładanie, łączenie i nabywanie spółek
Pomagamy tworzyć, a także likwidować spółki, oddziały, przedstawicielstwa. Nasi prawnicy doradzają przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych. W praktyce związanej z prawem spółek wykorzystujemy również nasze wieloletnie doświadczenie z innych dziedzin prawa oraz znajomość specyfiki polskiej gospodarki. Razem ze specjalistami Pionu Doradztwa Podatkowego doradzamy w opracowywaniu optymalnych, z punktu widzenia podatkowego, rozwiązań dla przedsięwzięć gospodarczych o zasięgu krajowym.
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Przeprowadzamy pozasądową restrukturyzację zadłużenia, analizę oraz egzekucję zabezpieczeń, analizę ryzyk dotyczących finansowania strukturyzowanego, sekurytyzacji, finansowania projektów, instrumentów pochodnych i innych produktów finansowych. Zajmujemy się także restrukturyzacją zatrudnienia oraz optymalizacją podatkową.
Prawo upadłościowe i naprawcze
Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu upadłościowym. W ramach tej specjalizacji: opracowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego lub w imieniu wierzycieli; reprezentujemy upadłego w postępowaniu upadłościowym; reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym; opracowujemy projekty propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym; reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym; przygotowujemy wnioski i reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; reprezentujemy wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Mediacje i spory sądowe
Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Nasza Kancelaria zapewnia opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania, w tym także w postępowaniu zabezpieczającym i postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje również Klientów w negocjacjach ugodowych, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie. Szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych pozwala Kancelarii osiągać satysfakcjonujące rezultaty i w szybki sposób dochodzić roszczeń Klientów.
Prawo administracyjne
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji oraz sądami administracyjnymi I i II instancji. Sporządzamy pisma, skargi, odwołania i zażalenia związane z działalnością wszelkich organów administracji publicznej. Sporządzamy opinie prawne dotyczące prawa administracyjnego, a także postępowania egzekucyjnego w administracji. Zapewniamy pomoc prawną przy uzyskiwaniu, zmianie, przedłużeniu licencji, koncesji oraz zezwoleń.
Prawo budowlane
W zakresie obsługi inwestycji budowlanych doradzamy przy wyborze systemu realizacji inwestycji przy uwzględnieniu planowanego przez inwestora rozkładu ryzyka prawnego i gospodarczego związanego z realizacją inwestycji. Współdziałając z własnymi lub zewnętrznymi służbami inwestora, odpowiadającymi za techniczne wsparcie inwestycji, konstruujemy i negocjujemy kontrakty wykorzystywane w budowlanym procesie inwestycyjnym oraz prowadzimy nadzór prawny nad realizacją całości inwestycji. Doradzamy również podmiotom pełniącym funkcje realizatorów inwestycji, generalnych wykonawców czy podwykonawców.
Prawo pracy
W zakresie zbiorowych stosunków pracy doradzamy w sprawach układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Organizujemy przeglądy sfery pracowniczej w przedsiębiorstwie, w tym weryfikację dokumentacji pracowniczej, regulacji zbiorowych takich jak regulaminy, zasady etyki, polityki firmowe. Pomagamy również naszym Klientom w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w prawnych aspektach organizacji produkcji, w tym rozliczania czasu pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy i wynagrodzeń dla specyficznych grup pracowniczych np. pracowników linii lotniczych. W zakresie indywidualnych stosunków pracy analizujemy dokumentacje, doradzamy i reprezentujemy Klientów w indywidualnych sporach sądowych.
Własność intelektualna
Świadczymy pomoc prawną z zakresu ochrony praw własności przemysłowej (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), know-how oraz praw autorskich. W ciągu wielu lat naszej działalności prawnicy Kancelarii stanowili merytoryczne wsparcie przy transakcjach nabywania praw własności intelektualnej, zawierania umów licencyjnych. Prowadziliśmy także negocjacje i postępowania sądowe związane z promocją i reklamą, oraz opiniowaliśmy projekty reklam.
Prawo konkurencji; opłaty półkowe
Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z różnorodnymi praktykami ograniczającymi konkurencję np. umowy horyzontalne, różne formy nadużywania pozycji dominującej, w tym zagadnienia szczegółowe związane z ochroną konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym, żywnościowym, chemicznym (w tym środków ochrony roślin), farmaceutycznym, sprzedaży dóbr szybkozbywalnych (FMCG), produktów budowlanych. Realizujemy usługi prawne związane z prawidłowym kształtowaniem cen oraz konstruowaniem modeli umów dystrybucyjnych. Prawnicy naszej Kancelarii skutecznie reprezentowali przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych (w tym przed Sądem Najwyższym) we wszystkich sprawach z zakresu ochrony konkurencji, a także w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu na drodze negocjacji i w postępowaniach sądowych nienależnie pobranych przez wielkie sieci handlowe opłat z tytułu różnorodnych usług marketingowych – tzw. opłat półkowych.
Prawo karno skarbowe
Znając zagadnienia z zakresu obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, handlowego i podatkowego prawnicy Kancelarii z powodzeniem świadczą pomoc prawną w sprawach karno – skarbowych. Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniach toczących się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniach przed sądami. Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie całego kraju. Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
Szkolenia
Świadcząc kompleksową pomoc prawną mamy okazję dokładnie zapoznać się z problemami z jakimi borykają się nasi Klienci i przeprowadzić szkolenia m.in. z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy. Szkolenia skierowane są do działów zamówień, pracowników działów finansowych, przedstawicieli regionalnych oraz kadry menadżerskiej. W trakcie szkolenia koncentrujemy się na praktycznych aspektach stosowania prawa, opierając się przy tym na przeglądzie najnowszego orzecznictwa sądowego. W przystępny sposób wyjaśniamy jak prawidłowo udokumentować i zabezpieczyć transakcje, tak aby w razie problemów z płatnościami szybko i skutecznie uzyskać orzeczenie sądowe. W zależności od potrzeb, szkolenie możemy zorganizować w wybranym miejscu w Polsce lub w siedzibie firmy Klienta.
Zamówienia publiczne
Służymy pomocą prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jak SIWZ, wzór umowy, itp.) działamy także na etapie postępowań odwoławczych.
Spółki zagraniczne
Kancelaria LORICA IURIS współpracuje z jedną z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych na Cyprze – DEMETRIS J. ELIADES LLC, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom optymalizację podatkową, m.in. poprzez tworzenie spółek prawa handlowego w oparciu o prawo cypryjskie. We współpracy z naszym cypryjskim partnerem oferujemy także kompleksową obsługę prawną z zakresu: organizacji przedsiębiorstw; przejęcia spółek; tworzenia nowych podmiotów – spółek offshore i struktur holdingowych; obrotu nieruchomościami; windykacji na terenie Cypru, Grecji, Malty i krajów ościennych; prowadzenia negocjacji i postępowań sądowych. Naszym Klientom proponujemy także zakładanie spółek osobowych i kapitałowych w oparciu o prawo słowackie, a także tworzenie podmiotów i struktur holdingowych optymalizujących obciążenia podatkowe.

Aby poznać szegółową ofertę

Skontaktuj się z Nami